Klasa 1a BSI Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a, 1b – Historia

Temat: Poznajemy przyczyny zawarcia unii lubelskiej.

Przyczyny zawarcia unii lubelskiej.

a) Wielkie Księstwo Litewskie prowadziło wiele wojen z Księstwem Moskiewskim, ale nie było w stanie samodzielnie przeciwstawić się wrogowi ze wschodu.

b) Król Zygmunt August nie posiadł potomka, przez co rosło niebezpieczeństwo wygaśnięcia dynastii Jagiellonów. Władca wówczas zgodził się na zastąpienie unii personalnej, unią realną.

c) Litewska szlachta tzw. bojarzy chcieli uzyskać takie przywileje, jakie posiadała Polska szlachta.

d) Przywódcy ruchu egzekucyjnego, Mikołaj Sienicki i Rafał Leszczyński postulowali o włączenie Wielkiego Księstwa Litewskiego do Korony.

e) W XVI wieku Litwa znacznie ,,zbliżyła” się do Polski. Zmianie uległ ustrój Litewski, odwzorowany został od polskiego.

f) Polska i Litwa potrzebowały silnego sojuszu. Ludność obu krajów rozumiała tą potrzebę, nuncjusz Juliusz Ruggieri pisał ,,Oba narody czują potrzebę ściślejszego związku nie odkryły jeszcze równie dogodnego sposobu połączenia się ”.

(przygotowując się do lekcji online przepisz powyższą notatkę do zeszytu-przyczyny zawarcia unii)

Zawarcie unii lubelskiej.

10 stycznia 1569 roku rozpoczęły się obrady sejmu walnego ,,pod laską” Stanisława Sędziwoja Czarkowskiego, przybyli posłowie z Polski i Litwy. Podczas negocjacji starano się dojść do kompromisu, jednakże litewscy magnaci, byli sceptyczni w stosunku do zawarcia unii i 1 marca opuścili Lublin przerywając obrady sejmu. Zygmunt August postanowił włączyć ziemie Litwy do Korony. 5 marca włączył Podlasie, 26 maja Wołyń, a 6 czerwca województwa: Kijowskie i Bracławskie. Inkorporacja owych ziem zmusiła przedstawicieli litewskich do powrotu. Po wznowieniu rokowań 7 czerwca, próbowano dojść do zgody. 28 czerwca uchwalono zawarcie nowej unii polsko-litewskiej, a 1 lipca zaprzysiężony został akt. Odtąd oba państwa posiadały wspólny sejm, senat, władcę i monetę. Litwa natomiast zachowała oddzielną armię urzędy i skarb. Narodziło się wówczas potężne państwo, mianowicie Rzeczpospolita Obojga Narodów.

Obejrzyj wirtualną  makietę  3D Lublina z XVI wieku zaprezentowaną w udostępnionym  materiale Wydziału Filozofii KUL:

Related posts

Skip to content