Klasa 5-6b

Szkoła podstawowa klasa 5 – Biologia

Temat: Podsumowanie wiadomości o budowie i czynnościach życiowych organizmów.

Zadanie 1.

Ocen czy podane stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe.

  1. Jedną z funkcji tłuszczów znajdujących się pod skórą jest funkcja ochronna.                       P       F
  2. Głównym źródłem energii są białka.                                                                                             P       F
  3. Białka, cukry i tłuszcze mogą pełnić funkcję zapasową np. w bulwach i nasionach.            P       F
  4. Cukry budują elementy komórek roślinnych np. ścianę komórkową.                                    P       F

Zadanie 2.

Wymień 6 związków chemicznych budujących organizmy żywe.

1…………………………………..                      2……………………………………………..

3………………………………….                       4…………………………………………….

5………………………………….                       6……………………………………………….

Zadanie 3.

Uzupełnij puste miejsca w tekście za pomocą poniższych wyrazów.

bakterii, komórka, jądrowe, chlorofil, błoną komórkową, chloroplasty, ściany komórkowej.

Podstawową jednostką budulcową, strukturalną i funkcjonalną każdego jednego organizmu żywego jest……………………………….. Jest ona najmniejszą częścią organizmu zdolną do przeprowadzenie czynności życiowych. Dzielimy je na dwie grupy na: bezjądrowe występujące u……………………… oraz………………………………………… występujące u pozostałych organizmów. W komórkach roślinnych występują………………………………, które zawierają zielony barwnik……………………… Komórka zwierzęca w porównaniu z komórką roślinną otoczona jest tylko………………………., brak u niej…………………….

Zadanie 4.

Przyporządkuj podanej funkcji , elementkomórki, który pełni daną funkcję.

wakuola, mitochondrium, jadro komórkowe, chloroplast

Element budowy komórki Funkcja
  Kieruje wszystkimi procesami zachodzącymi w komórce.
  Bierze udział w fotosyntezie.
  Dostarcza komórce energię do życia.
  Stanowi miejsce magazynowania substancji.

Zadanie 5.

Uzupełnij zdania wybierając właściwe określenia..

Organizmy samożywne/cudzożywne nie potrafią same wytwarzać pokarmu, dlatego pobierają go ze środowiska. Do organizmów tych zaliczamy między innymi zwierzęta i grzyby/ rośliny i grzyby. Pobierane przez nie związki muszą być rozłożone na związki proste podczas przemian nazywanych odżywianiem/ trawieniem.

Zadanie 6.

Określ czy podane zdania dotyczą oddychania komórkowego (o), czy wymiany gazowej (w). Wstaw odpowiednie oznaczenie.

  1. Proces ten polega na uwolnieniu energii zawartej w pokarmie.
  2. U roślin proces ten zachodzi przez aparaty szparkowe.
  3. W trakcie tego procesu do organizmu jest dostarczany tlen, a usuwany jest z niego dwutlenek węgla.
  4. Proces ten zachodzi w mitochondriach.

Related posts