Klasa 1a BSI Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a, 1b – Podstawy przedsiębiorczości

Temat: Etyka w biznesie, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w najbliższej okolicy.

Przepisz notatkę do zeszytu, ćwiczenia (jeśli są zadane do oceny) możesz przesłać mailem: jolantyna357@wp.pl

1.Za etyczne uznaje się postępowanie zgodne z obowiązującymi w danym społeczeństwie : 
a. Regułami moralnymi – powszechnie akceptowane wartości 
b. Normami prawnymi –o charakterze nakazów i zakazów. 
 
Każdy człowiek powinien wiedzieć, jakimi wartościami etycznymi należy się kierować, a także stosować te wartości we wszystkich obszarach życia 
 
2.Podstawowe wartości etyczne w biznesie: 
a. Własność 
b. Wolność 
c. Sprawiedliwość 
d. Uczciwość 
e. Odpowiedzialność 
 
3.Etyka zawodowa – to zespół norm postepowania (moralnych i prawnych), które wynikają ze specyfiki zawodu np. lekarz, prawnik, służba celna

4.Etyka przedsiębiorstwa – czyli przestrzeganie podstawowych wartości etycznych w relacjach z pracownikami, z klientami z innymi podmiotami 
a.  zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w pracy 
b. Wypłacaniu pracownikowi godziwego wynagrodzenia 
c. Zapewnienie odpowiednich relacji miedzy przełożonym a podwładnym 
d. Przekazywanie w reklamach rzetelnych informacji o firmie i produktach 
e. Terminowe regulowanie zobowiązań 
 
5.Nieetyczne zachowania w biznesie 
a. Kreatywna księgowość 
b. Osiąganie dochodów z nieujawnionych źródeł (szara strefa) 
c. Nieregulowanie zobowiązań 
d. Mobbing 
e. Unikanie płacenia podatków 
f. Zanieczyszczanie środowiska przyrodniczego 
 
6.Mobbing – systematyczne nękanie psychiczne (zazwyczaj podwładnego przez przełożonego, choć czasem występuje także między pracownikami na równorzędnych stanowiskach) mający na celu wykluczenie z zespołu pracowniczego lub grupy koleżeńskiej 
Skutki mobbingu: 
-zwiększenie ilości zwolnień lekarskich 
-zmniejszenie wydajności pracownika 
-duża rotacja kadry 
-naruszenie wizerunku firmy 
 
7.Nieetyczne zachowania pracowników 
-niesumienna praca 
-ujawnianie konkurencji poufnych informacji o firmie 
-wykorzystywanie bez zezwolenia majątku firmy 
-oszustwa finansowe 
 
8.Korupcja i jej rodzaje – obejmuje wszelkie działania polegające na wykorzystywaniu władzy lub funkcji publicznej do osiągania prywatnych korzyści 
 
Rodzaje korupcji 
a. Łapownictwo- przyjmowanie pieniędzy lub kosztownych prezentów w zamian za podjęcie określonej decyzji 
b. Płatna protekcja – obsadzanie stanowisk znajomymi lub krewnymi bez odpowiednich kwalifikacji w zamian za korzyści finansowe 
c. Handel wpływami – np. finansowanie partii politycznych lub kampanii wyborczej w zamian za polityczne poparcie 
d. Wykorzystywanie środków publicznych dla korzyści osobistych – np. Kradzież lub defraudacja publicznych pieniędzy 

9.SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW –  Istotą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw/biznesu jest dobrowolne podejmowanie działań, które nie tylko przynoszą zyski, lecz także uwzględniają interes społeczny i kwestię ochrony środowiska przyrodniczego. Najważniejszy cel przedsiębiorstwa stanowi więc osiągnięcie równowagi między efektywnością jego funkcjonowania( zyskami) a interesem społecznym.  

10.Korzyści ze społecznej odpowiedzialności dla otoczenia: 
– bardziej zrównoważony rozwój gospodarczy 
– większa dbałość o czystość środowiska 
– etyczne postępowanie w relacjach z pracownikami, klientami, kontrahentami i konkurencją 
– lepsze miejsca pracy – większe prawa pracowników 
– realizację wielu lokalnych i ponadlokalnych inicjatyw społecznych 

11.Korzyści ze społecznej odpowiedzialności dla firm: 
– wzrost zainteresowania inwestorów 
– zwiększenie lojalności klientów i innych interesariuszy 
– poprawa relacji ze społecznością lokalną i władzami samorządowymi 
– budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa wśród pracowników 
– wzrost konkurencyjności 

12. Przyjrzyj się funkcjonowaniu zakładu pracy w którym odbywasz zajęcia praktyczne i odpowiedz na pytania: 

a. jak brzmi pełna nazwa firmy, jej dane adresowe (kontaktowe), Adres poczty elektronicznej 
(e-mail), fb 

b. stanowisko, na którym uczeń odbywa zajęcia praktyczne: 
– charakterystyka stanowiska pracy (np. wyposażenie stanowiska, godziny pracy, dyspozycyjność). 
– umiejętności przydatne na danym stanowisku. 

– wykształcenie wymagane na danym stanowisku. 

– dodatkowe umiejętności, które powinien posiadać pracownik. 

– perspektywy zatrudnienia w firmie, zasady rekrutacji. 

Na zakończenie w ramach utrwalenia spotkaj się znów z królem i wynalazcą:

Korupcja:  

Szara strefa: 

Lobbing:

Related posts

Skip to content