Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Konopnickiej  w Kluczborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej soswkluczbork.pl

Data publikacji strony internetowej:  21.08.2018

Data ostatniej dużej aktualizacji:  16.03.2020

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy sosw@powiatkluczborski.pl lub dzwoniąc do nas pod numer telefonu 774182389 lub 774182695.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 17.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kierownik internatu Małgorzata Kaczmareksosw@powiatkluczborski.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
77 418 23 89 lub 77 418 26 95.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku głównego, gdzie znajduje się sekretariat oraz Zespół Szkół

 • Opis dostępności wejścia do budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku

Budynek posiada cztery wejścia. Trzy wejścia są dostępne dla interesantów. Ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne od strony ulicy Sienkiewicza, nr budynku 27 oraz trzy wejścia od strony terenu wewnętrznego (dwa wejścia dla interesantów).

Na teren wewnętrzny prowadzą dwa wejścia. Furtką przy budynku internatu/przedszkola od strony ulicy Konopnickiej nr budynku 15 lub wjazd na parking od strony ulicy Konopnickiej 15. Wejście główne do budynku od strony terenu wewnętrznego posiada podjazd zewnętrzny, wewnątrz budynku różnica poziomów (4 stopnie).

Jedynym wejściem bez barier architektonicznych jest wejście boczne od strony terenu wewnętrznego. Znajduje się ono po lewej stronie budynku głównego, posiada podjazd zewnętrzny dla wózków, prowadzi przez świetlicę szkolną.

Budynek jest wielokondygnacyjny, duża ilość schodów na trzech poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma wind.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Z holu na parterze jest dostęp do sekretariatu, biur dyrekcji Ośrodka, świetlicy i klas. Z holu głównego na pierwszym piętrze jest dostęp pomieszczeń dydaktycznych, pokoju nauczycielskiego i biblioteki.

Z holu głównego na drugim piętrze jest dostęp pomieszczeń dydaktycznych, gabinetu pedagoga i psychologa.

Na pierwsze i drugie piętro można się dostać wyłącznie schodami.

Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych na parterze i pierwszym piętrze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

 • Opis dostosowań

Przed wejściem od strony terenu wewnętrznego znajdują się dwa podjazdy dla wózków.

W budynku przed holem głównym (parter) obecna jest osoba pomagająca pokonanie różnicy poziomów na parterze (4stopnie).

Przy schodach na każdej kondygnacji znajdują się poręcze i balustrady zabezpieczające. Zakończenia schodów oznaczone są taśmami ostrzegawczymi.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób odbywa się poprzez komunikaty głosowe osób alarmujących, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla wszystkich pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku wejście z psem asystującym jest warunkowane wyposażeniem go w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego a także zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika dyżurującego przy wejściu głównym do budynku. Placówka nie posiada tłumacza języka migowego. 

Dostępność architektoniczna budynku internatu i przedszkola

 • Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek znajduje się przy ulicy Konopnickiej 15. Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi od strony terenu wewnętrznego (wejście na teren placówki furtką przy ulicy Konopnickiej 15 lub wjazd na parking) oraz wejście windą od strony ul. Konopnickiej.

Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi mogą skorzystać z wejścia z użyciem windy, która przywoływana jest dzwonkiem znajdującym się przy windzie. Przed wejściem od strony terenu wewnętrznego znajdują się schody, nie ma podjazdu. Winda obejmuje wszystkie kondygnacje budynku.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Oznaczenia poziomów w windzie:

 • -1: piwnica, pomieszczenia z zakazem wstępu dla interesantów
 • P: winda zatrzymuje się równo z poziomem gruntu i drzwi otwierają się na zewnątrz budynku, możliwość opuszczenia budynku
 • 0: hol na parterze, dostęp do przedszkola, biura kierownika internatu, biura kierownika gospodarczego, kasy, toalety dla niepełnosprawnych
 • 1: hol na pierwszym piętrze, dostęp do pokoju wychowawców i pomieszczeń mieszkalnych/użytkowanych przez wychowanków
 • 2: hol na drugim piętrze, dostęp do gabinetu psychologa i pomieszczeń mieszkalnych/użytkowanych przez wychowanków.

Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

 • Opis dostosowań

Przy schodach na każdej kondygnacji znajdują się poręcze i balustrady zabezpieczające. Zakończenia schodów oznaczone są taśmami ostrzegawczymi.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób odbywa się poprzez komunikaty głosowe osób alarmujących, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla wszystkich pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku wejście z psem asystującym jest warunkowane wyposażeniem go w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego a także zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej
z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Ośrodka. Placówka nie posiada tłumacza języka migowego. 

Skip to content