2021/2022

Regulamin I Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. „Rośnie jak na drożdżach”

1.Organizator:

a. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 27
b. Koordynatorzy: mgr Mariola Rymarz, mgr Barbara Krupa, mgr Łukasz Turek

2.Cele konkursu:

a. Popularyzacja wśród młodych ludzi wykorzystania drożdży w przygotowaniu tradycyjnych potraw regionalnych oraz w branży piekarskiej i cukierniczej.
b. Propagowanie i rozwijanie zainteresowań kulinarnych uczniów.
c. Kształcenie prawidłowych nawyków żywieniowych.
d. Doskonalenie umiejętności zastosowania różnych produktów, sprzętów AGD.
e. Poznanie kuchni lokalnej i regionalnej oraz dziedzictwa kulinarnego województwa opolskiego.
f. Rozwijanie kreatywności twórczej, zainteresowań fotograficznych oraz prezentacja twórczości uczniów.
g. Rozpowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.

3.Uczestnicy:

a. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z niepełnosprawnością intelektualną z placówek specjalnych województwa opolskiego.
b. Uczestnicy prezentować indywidualne umiejętności kulinarne w trzech kategoriach:
1) uczniowie klas IV – VIII ze szkół podstawowych,
2) uczniowie klas I – III ze szkół przysposabiających do pracy,
3) uczniowie klas I – III z branżowych szkół I stopnia.

4.Warunki:

a. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie kolażu w formacie A3 z maksimum 5 zdjęć ukazujących czynności kulinarne, osobę, sprzęty AGD, gotowy produkt itp. z użyciem drożdży wyprodukowanych przez firmę Lesaffre.
b. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, dopuszcza się zdjęcia kolorowe i czarno – białe.
c. Na zdjęciu powinna być widoczna tylko jedna osoba. Jeżeli znajduje się wizerunek innej osoby lub osób, dołącza się pisemne oświadczenie, takie samo jak dla uczestnika konkursu (Załącznik nr 2).
d. Osoba biorąca biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na zaprezentowanie swojej pracy na stronach internetowych organizatora oraz sponsora ( strona WWW, facebook)

5.Opis prac:

a. Załącznik nr 1 – metryczka (prosimy o wypełnienie pismem drukowanym i naklejenie z tyłu pracy).
b. Załącznik nr 2 – zgoda rodziców/ opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia (prosimy o wypełnienie i naklejenie z tyłu pracy).
c. Załącznik nr 3 – jedna lista zbiorcza z placówki dla wszystkich uczestników.

Załączniki do pobrania

6.Przebieg konkursu:

a. Konkurs trwa od 1 grudnia 2021r. do 1 marca 2022r.
b. Konkurs jest jednoetapowy. Wstępnego wyboru prac konkursowych dokonają nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, którzy przygotowują uczniów do konkursu i przesyłają prace do SOSW w Kluczborku.
Szkoła, placówka może przesłać maksymalnie 5 prac z każdej kategorii.
c. Kolaż w wersji papierowej należy dostarczyć do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku, w terminie do 15 marca 2022r.
d. Laureaci konkursu otrzymują nagrody i dyplomy. Dyplomy zostaną wysłane pocztą, natomiast nagrody rzeczowe będą do odbioru w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kluczborku do końca roku szkolnego 2021/2022.
W przypadku braku możliwości osobistego odbioru nagrody istnieje możliwość wysłania jej kurierem (opłaty są po stronie odbiorcy)
e. Ze względu na procedury bezpieczeństwa związane z pandemią, rozstrzygniecie konkursu odbędzie się w formie on – line, link razem z listą laureatów zostanie umieszczony na stronie ośrodka w terminie do końca marca 2022r.
f. Prace laureatów zostaną zaprezentowane na stronie ośrodka.

7.Postanowienia końcowe:

a. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom. Udział w konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw
własności do wykorzystania prac w celu np. publikacji w środkach masowego przekazu, drukowania materiałów promocyjnych (np. kalendarza, katalogu) oraz prezentowania prac na wystawach lub stronie internetowej ośrodka.
b. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez Organizatora na potrzeby konkursu: ujawnienie danych osobowych (imię, nazwisko, grupa wiekowa, nazwa szkoły/placówki, miejsce w zajęte konkursie lub wyróżnienie). Dane osobowe Uczestnika, podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Organizatora, będącego jednocześnie ich administratorem, zgodnie z: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
c. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż prace w formie kolażów mogą zostać umieszczone na stronie internetowej SOSW w Kluczborku oraz wykorzystane w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
d. Organizator ma prawo dokonywać zmian w niniejszym regulaminie, jeśli zajdzie taka konieczność (nie dotyczy danych osobowych).

8.Kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 27, 46 – 200 Kluczbork,
Tel. 77 4182389
Fax 77 4181649
e-mail: sosw@powiatkluczborski.pl

Kontakt do koordynatorów:

Mariola Rymarz – tel. 608215334
Barbara Krupa – tel. 606629254

Related posts

Skip to content