2021/2022

Regulamin VIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Las wokół nas”

1.Organizator:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 27

Koordynatorzy: mgr Barbara Krupa, tel. 606629254,
mgr Mariola Rymarz, tel. 608215334,
mgr Renata Słowik,
mgr Łukasz Turek.

2.Cele konkursu:

•Rozbudzanie wrażliwości na bogactwo lasów.
•Promowanie ochrony lasów, utrzymania czystości i ich naturalnego piękna.
•Podniesienie świadomości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zakresie odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych.
•Przedstawienie w pracach dzieci i młodzieży lasu jako naturalnego siedliska bytowania różnych organizmów, a także miejsca odpoczynku i rekreacji człowieka żyjącego w zgodzie z naturą.
•Rozwijanie możliwości twórczych oraz umiejętności wypowiadania się poprzez działanie plastyczne.

3.Uczestnicy:

a. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z przedszkoli oraz uczniowie ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych, z niepełnosprawnością intelektualną z placówek ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych województwa opolskiego.
b. Uczestnicy rywalizować będą w 5 grupach wiekowych:
1) uczestnicy zespołów rewalidacyjno – wychowawczych (ZRW)
2) przedszkolaki,
3) uczniowie klas I –III,
4) uczniowie klas IV – VIII,
5) uczniowie szkół ponadpodstawowych, w tym szkół przysposabiających do pracy.

4.Warunki:

  • Samodzielne przedstawienie tematu.
  • Format – A3 lub A4.
    -Technika dowolna: ołówek, kredki, pastele, farby plakatowe, akwarele, wycinanka, wydzieranka, kolaż, techniki mieszane itp.

5.Opis prac:

a. Załącznik nr 1 – metryczka (prosimy o wypełnienie pismem drukowanym i naklejenie z tyłu pracy).
b. Załącznik nr 2 – zgoda rodziców/ opiekunów prawnych (prosimy o wypełnienie i naklejenie z tyłu pracy).
c. Załącznik nr 3 – jedna lista zbiorcza z placówki dla wszystkich uczestników.

Załączniki do pobrania

6.Przebieg konkursu:

a. Konkurs jest jednoetapowy. Wstępnego wyboru prac konkursowych dokonają nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, którzy przygotowują dziecko do konkursu i przesyłają prace do SOSW w Kluczborku.
b. Przedszkole, szkoła, placówka może przesłać maksymalnie 5 prac
z każdej grupy wiekowej.
c. Prace należy dostarczyć do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku, w terminie do 15 listopada 2021r.
d. Laureaci konkursu w każdej grupie wiekowej otrzymują nagrody
i dyplomy. Dyplomy zostaną wysłane pocztą, natomiast nagrody rzeczowe będą do odbioru w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kluczborku do końca roku szkolnego 2021/2022.
e. W bieżącym roku szkolnym ze względu na procedury bezpieczeństwa związane z pandemią, rozstrzygniecie konkursu odbędzie się w formie on – line, link razem z listą laureatów zostanie umieszczony na stronie ośrodka w terminie do końca listopada 2021r.
f. Prace laureatów zostaną zaprezentowane na stronie ośrodka.

7.Postanowienia końcowe:

a. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom. Udział w konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw
własności do wykorzystania prac w celu np. publikacji w środkach masowego przekazu, drukowania materiałów promocyjnych (np. kalendarza, katalogu) oraz prezentowania prac na wystawach lub stronie internetowej ośrodka.
b. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez Organizatora na potrzeby konkursu: ujawnienie danych osobowych (imię, nazwisko, grupa wiekowa, nazwa szkoły/placówki, miejsce w zajęte konkursie lub wyróżnienie). Dane osobowe Uczestnika, podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Organizatora, będącego jednocześnie ich administratorem, zgodnie z: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
c. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż prace uczestników oraz zdjęcia, filmy lub nagrania wykonane podczas uroczystości rozdania nagród mogą zostać umieszczone na stronie internetowej SOSW w Kluczborku oraz wykorzystane w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
d. Organizator ma prawo dokonywać zmian w niniejszym regulaminie, jeśli zajdzie taka konieczność (nie dotyczy danych osobowych).

8.Kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 27, 46 – 200 Kluczbork,
Tel. 77 4182389
Fax 77 4181649
e-mail: sosw@powiatkluczborski.pl

Related posts

Skip to content