Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 7 – Geografia

Temat: Człowiek w Australii.

Zapoznaj się z notatką i filmem.

Najsłabiej zaludniony kontynent

Badania wskazują, że pierwszymi mieszkańcami Australii były grupy ludów przybyłych z Afryki ok. 58 tys. lat temu. Ich potomkami są Aborygeni. Europejczycy zaczęli się tu osiedlać w XVIII w. Początkowo Australia była kolonią karną Wielkiej Brytanii. Dopiero od XIX w. napływali tu dobrowolni osadnicy. Odkrycie złota w tym regionie na przełomie XIX i XX w. przyczyniło się do zwiększenia migracji oraz wzrost liczby osadników.

Rdzenna ludność żyła na bardzo niskim poziomie cywilizacyjnym, prowadziła koczowniczy tryb życia, trudniła się zbieractwem i łowiectwem, a na wybrzeżach – rybołówstwem. Europejczycy, którzy kolonizowali kontynent, wyparli Aborygenów z wybrzeży w głąb lądu, gdzie panowały niesprzyjające warunki środowiska, a później umieścili ich w rezerwatach. Znaczna część z nich wymordowali. Przez pierwsze 120 lat od kolonizacji Brytyjczyków populacja Aborygenów spadła z ok. 750 tys. do 31 tys. Małżeństwom mieszanym odbierano dzieci, aby oddzielić je od tradycji rodzinnych i plemiennych.

Obecnie potomkowie pierwotnych mieszkańców Australii stanowią 2,5% ludności kraju. Nie żyją w obozach czy rezerwatach, ale rząd podejmuje różne działania mające na celu oderwanie ich od tradycji, zmuszenie do opuszczenia naturalnego środowiska i prowadzenia życia zgodnego ze stylem zachodnioeuropejskim oraz do pełnego zasymilowania się z australijską społecznością.

Australia pozostaje najsłabiej zaludnionym kontynentem na świecie (poza Antarktydą). Rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne i uwarunkowane cechami środowiska przyrodniczego. Większość lądu to obszary dzikie. Największa koncentracja osadnictwa występuje we wschodniej, w południowo – wchodniej i południowo – zachodniej części kontynentu, gdzie warunki klimatyczne i glebowe oraz stosunki wodne umożliwiają uprawę roślin. Znajdują się tam też największe miasta kontynentu – Sydney, Melbourne i Canberra (stolica państwa).

Specyfika rolnictwa

Gleby i warunki klimatyczne w Australii nie sprzyjają rozwojowi intensywnej gospodarki rolnej. Jest ona ograniczona przez niedostatek wody i mało żyzne ziemie. W rolnictwie dominuje więc ekstensywny sposób gospodarowania. Większość użytków rolnych stanowią pastwiska. Praca w rolnictwie australijskim w dużym stopniu jest zmechanizowana, dzięki czemu wydajność na jednego zatrudnionego rolnika należy do największych na świecie, a rolnictwo odznacza się wysoką towarowością.

Uprawia się:

Pszenica, rzepak, sorgo, jęczmień, rośliny strączkowe, owies.

Zadanie:

– Korzystając z notatki zapisz stolicę Australii.

– Zapisz co się w Australii uprawia.

Zadanie wyślij na maila kamilsiud@interia.pl

Related posts

Skip to content