Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 8 – WOS

Temat: Organizacje międzynarodowe – ONZ

w e- podręczniku strona 144.

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Dzis-i-jutro/#p=74

Przeczytać ten temat z podręcznika , przepisać lub wkleić notatkę.

Notatka.

1. Działania prowadzone przez państwo na arenie międzynarodowej , mające zapewnić obywatelom bezpieczeństwo, a państwu suwerenność to polityka zagraniczna. Aby realizować cele polityki zagranicznej państwa wysyłają do innych krajów swoich przedstawicieli : ambasadorów i konsulów – zwrócić uwagę czym zajmują się ambasadorzy i konsulowie, podręcznik strona 144.

2. W polityce zagranicznej biorą też udział organizacje międzynarodowe. Mogą zrzeszać państwa lub rozmaite instytucje , zadania do realizacji mają zapisane w statucie, jest tam również informacja o kompetencjach ich  poszczególnych organów. Największe znaczenie dla Polski ma przynależność do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego ( NATO ) oraz Unii Europejskiej ( UE ) i Organizacji Narodów Zjednoczonych ( ONZ ).

Państwa członkowskie NATO

• od 1949 r. – Belgia, Dania, Francja,
Holandia, Islandia,Kanada, Luksemburg,
Norwegia, Portugalia,Stany Zjednoczone,
Wielka Brytania, Włochy
• od 1952 r. – Grecja, Turcja
• od 1955 r. – Niemcy
• od 1982 r. – Hiszpania
• od 1999 r. – Czechy, Polska, Węgry
• od 2004 r. – Bułgaria, Estonia,
Litwa, Łotwa, Rumunia,Słowacja, Słowenia
• od 2009 r. – Albania, Chorwacja
• od 2017 r. – Czarnogóra

Najważniejsze organy NATO

Rada Północnoatlantycka – w jej skład wchodzą reprezentanci wszystkich państw członkowskich w randze ambasadora, sekretarz generalny Paktu oraz przedstawiciele Komitetu Wojskowego i innych agencji NATO.

Sekretarz generalny – przewodniczący Rady Północnoatlantyckiej, Komitetu Planowania

Obrony, Grupy Planowania Nuklearnego oraz innych komitetów. Sekretarza generalnego wybierają państwa członkowskie. Reprezentuje on sojusz w stosunkach zewnętrznych. Ma także prawo do prowadzenia mediacji między państwami członkowskimi.

Komitet Wojskowy – to najważniejszy organ władzy wojskowej sojuszu. Składa się z szefów sztabów reprezentujących armie państw członkowskich. Komitet przedkłada władzom politycznym propozycje dotyczące podjęcia określonych działań. Prowadzi także współpracę z państwami partnerskimi NATO. Komitet odpowiada przed Radą Północnoatlantycką, Komitetem Planowania Obrony i Grupą Planowania Nuklearnego.

Międzynarodowy Sztab Wojskowy – wspomaga w pracach Komitet Wojskowy oraz czuwa nad realizacją jego decyzji. W jego skład wchodzą wojskowi z państw członkowskich oraz pracownicy z personelu pomocniczego.

Do dzisiaj był termin na który czekałam na test podsumowujący rozdział, tym którzy nie wysłali wstawiam niedostateczny do dziennika.

Related posts

Skip to content