Klasa VII-VIII

Szkoła podstawowa klasa 8 – WOS

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu VI ,,Sprawy międzynarodowe’’.

Polecenie 1. W ramach powtórzenia wiadomości w zeszycie przedmiotowym zapisz temat: Podsumowanie wiadomości z działu V ,,Świat, Europa’’.

Polecenie 2. Proszę, zapisz odpowiedzi z karty powtórzeniowej do poniższych pytań w zeszycie przedmiotowym lub wydrukuj kartę powtórzeniową, wklej do zeszytu i wykonaj polecenia.

KARTA POWTÓRZENIOWA

1.Wstaw literę “P” przy zdaniach prawdziwych i “F” przy zdaniach fałszywych.

a) Polska rozpoczęła starania o członkostwo w UE w latach 50.XX w. …..
b) Organizacja NATO powstała w 1958 r. ….
c) Głównym organem ONZ jest Rada Współpracy Gospodarczej ……..
d) OBWE jest organizacją umacniającą bezpieczeństwo w Europie oraz chroniącą prawa człowieka w Europie…..
e) ONZ powstała po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku ……
f) Polska była jednym z państw założycielskich ONZ …….
g) Szwajcaria jest członkiem UE…….

2.Rozwiń skrót.

EWWiS-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NATO-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
EWG-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.W którym roku Polska przystąpiła do UniiEuropejskiej? (zaznaczodp.)
A. 2003
B. 2005
C. 2006
D. 2004

4.Wypisz najważniejsze cele Unii Europejskiej.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Powyższa praca obowiązuje wszystkich uczniów. Jednocześnie dziękuję znacznej większości uczniów za sumienne wysyłanie prac oraz zadań, o które prosiłam. Uczniów, którzy jeszcze nie przesłali do mnie prac domowych, proszę o uzupełnienie zaległości.

Related posts

Leave a Comment

Skip to content