„Co wiemy o świętach majowych?” – scenariusz

Warsztaty polonistyczno-matematyczne
„Co wiemy o świętach majowych?”


Prowadzące zajęcia: mgr Aneta Miziniak – Bryś, mgr Maria Boroń
Klasa: IV – V szkoły podstawowej

Cele ogólne:
• kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej
• rozwijanie u uczniów poszanowania i zainteresowań symbolami narodowymi
• kształtowanie postaw patriotycznych

Cele operacyjne:
Uczeń:
• wie jakie święta przypadają 1, 2 i 3 maja
• zna i rozpoznaje symbole narodowe: flaga, godło Polski, hymn Polski
• wie, że stolicą Polski jest Warszawa oraz potrafi podać nazwy wcześniejszych stolic Polski
• czyta tekst ze zrozumieniem
• odpowiada na podstawie tekstu na zadane pytania
• pisze i uzupełnia zdania na określony temat, uzupełnia wyrazy brakującymi literami
• rozwiązuje krzyżówkę tematyczną
• wyjaśnia swoimi słowami pojęcie „konstytucja”
• wyodrębnia z tekstu wybrane fakty z historii Polski dotyczące Konstytucji 3-go Maja i jej znaczenia dla narodu polskiego
• potrafi określić wiek, w którym miały miejsce wydarzenia historyczne
• zaznacza rok lub wiek wydarzenia na osi liczbowej
• oblicza, ile lat minęło od danego wydarzenia
• określa, czy godło ma oś symetrii
• układa puzzle z figur geometrycznych lub części przedstawiających flagę, godło, mapę Polski
• śpiewa z pamięci hymn narodowy
• twórczo współpracuje w grupach rozwiązując róże problemy

Metody pracy:
• metody aktywne (twórczego rozwiązywania problemów),
• praca z tekstem,
• praktycznego działania,
• ewaluacyjna.

Środki dydaktyczne:
• prezentacje multimedialne, karty pracy z zakresu języka polskiego i matematyki, puzzle flagi, godła i mapy Polski

Formy pracy:
• indywidualna, grupowa, zbiorowa


Przebieg zajęć:

1. Powitanie.

2. Nawiązanie do tematu warsztatów – zaznajomienie z celem spotkania:

• ułożenie puzzli – symboli narodowych i mapy Polski /załącznik nr 1/
• krótka informacja – prezentacja multimedialna o Świętach Narodowych /rozmowa kierowana, wypowiedzi uczniów związane z tematem zajęć, uświadomienie celu spotkania/
• wypełnianie kart pracy z zakresu języka polskiego i matematyki /załącznik nr 2/; przypomnienie zasad pracy w grupach.
3. Prezentacja multimedialna – uchwalenie Konstytucji 3 maja /wyodrębnianie z tekstu wybranych faktów z historii Polski dotyczących Konstytucji 3-go Maja i jej znaczenia dla narodu polskiego/.

4. Przerwa śródlekcyjna. Zaśpiewanie hymnu „Mazurka Dąbrowskiego”/zwrócenie uwagi na postawę i zachowanie podczas śpiewania hymnu narodowego/.

5. Prezentacja wykonanych prac.

6. Naklejanie wypracowanych materiałów na arkusze szarego papieru, podpisanie uczestników pracujących w grupach, wyeksponowanie prac na korytarzu szkoły.

7. Podsumowanie pracy w grupach/ metoda ewaluacyjna/
a. Jak wykonałem zadania?
b. Jak współpracowałem w grupie?
c. Moje zaangażowanie na lekcji.
d. Czego się dowiedziałem?

8. Podziękowanie za pracę, wręczenie nagród rzeczowych dla grup, pożegnanie.


PRZYKŁADOWE ZADANIA POLONISTYCZNE

I) Przeczytaj wiersz. Wykonaj kolejne polecenia.

Barwy ojczyste
Czesław Janczarski

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze biel jest i czerwień.

Czerwień to miłość, biel – serce czyste…
Piękne są nasze barwy ojczyste.

1. Jestem Polakiem, a moje barwy narodowe to

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Pokoloruj i uzupełnij brakujące litery w wyrazach.

f l _ g a P _ _ s _ i g o _ ł _ P _ l _ k i

3. Przeczytaj i podkreśl nazwy kolorów.

Jutro jest Święto Flagi. Ja i tata powiesimy flagę na balkonie. Jest tam
zielono, więc flaga ozdobi balkon. Flaga jest biało – czerwona. W moim
ogródku rosną żółte kwiatki. Zerwę kilka i wstawię do niebieskiego wazonu.
Fioletowy obrus i wazon z kwiatkami wygląda pięknie.

4. Jakie to święto?

1 maja – …………………………………………………………

2 maja – …………………………………………………………

3 maja – …………………………………………………………

5. Ułóż wyrazy z sylab

ga – fla god – ło kon – tu – sty –cja

6. Nad wyrazami narysuj kółka w odpowiednich kolorach.

zielony żółty niebieski czarny

fioletowy pomarańczowy czerwony

II). Uzupełnij litery w podanych wyrazach. Pokoloruj odpowiednio ilustracje.

III) Rozwiąż krzyżówkę


PRZYKŁADOWE ZADANIA MATEMATYCZNE

Flaga Polski

Zadanie 1

Jaki ułamek stanowi biała część flagi …………………….
Jaką część, ułamek stanowi czerwona część flagi ………………
Dokończ zdanie ½ to inaczej ……………………

Zadanie 2

Dzień Flagi ustanowiono i obchodzono po raz pierwszy w Polsce w 2004r.

Zaznacz na osi rok 2004

1998 1999 2000 2001 2007

 

Zadanie 3

Oblicz ile lat upłynęło od roku 2004 w którym po raz pierwszy ustanowiono i zaczęto obchody Dnia Flagi?

Obliczenia

Odp. Od roku 2004 minęło ……………….. lat.


1 Maja – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy – został wybrany jako święto robotnicze przez kongres założycielski II Międzynarodówki, obradujący w Paryżu w 1890 roku. Data 1 maja miała uczcić rocznicę strajku robotników w Chicago w 1886 roku, brutalnie stłumionego przez policję. Po raz pierwszy święto 1 maja obchodzono w 1890 roku – m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Francji. Organizowane w tym dniu demonstracje i strajki przyczyniły się do stanowczych ruchów robotniczych. Początkowo nielegalne manifestacje 1-majowe zostały później w wielu krajach oficjalnie uznane.

Zadanie 1

Wpisz w wykropkowane miejsce cyfrę rzymską określającą miesiąc maj i uzupełnij nazwę święta na podstawie tekstu.

1 Maja – 1 ………… obchodzimy:
……………………………………………………………………………………

Po raz pierwszy obchodzono Święto 1 maja w roku 1890 r.
Określ w którym wieku miało miejsce to wydarzenie
Rok 1890 to …………….. wiek

Zadanie2

Zamaluj wiek w którym w którym rozpoczęły się obchody Święta 1 maja

 

XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

Zadanie1

Konstytucję 3 maja uchwalono w roku 1791. Którą rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 maja obchodzimy w tym roku?

Odp. Obchodzimy …………. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Zadanie2

Zaznacz na osi rok 1791

 

1786

1793

 


PUZZLE POCIĘTE NA FIGURY, CZĘŚCI

Stolicą Polski jest ……………………………………

…………………………………………………………………………….

Czy godło Polski ma oś symetrii? …………………… (wpisz TAK lub NIE)

POBIERZ SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Skip to content