Statut SOSW

 

STATUT
Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego im. Marii Konopnickiej
w Kluczborku

Tekst ujednolicony zatwierdzony do realizacji uchwałą nr 12/2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 30.11.2017 r.


Spis treści:
Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Rozdział II.
CELE, ZADANIA I ORGANIZACJA OŚRODKA.

Rozdział III.
ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA.

Rozdział IV.
ZASADY BHP W OŚRODKU.

Rozdział V.
CELE I ZADANIA SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH PRZY OŚRODKU.

Rozdział VI.
ORGANY OŚRODKA I ICH KOMPETENCJE.
DYREKTOR OŚRODKA.
RADA PEDAGOGICZNA.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI I SAMORZĄD WYCHOWANKÓW.
RADA RODZICÓW.
Rozdział VII.
PRACOWNICY I ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA.
DYREKTOR OŚRODKA.
WICEDYREKTOR OŚRODKA.
KIEROWNIK INTERNATU.
SEKRETARZ OŚRODKA.
ZESPOŁY NAUCZYCIELI.
ZESPOŁY WYCHOWAWCÓW.
ZESPOŁY ODDZIAŁOWE.
POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA.
WYCHOWAWCY INTERNATU.
PEDAGOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDA I DORADCA ZAWODOWY.
RZECZNICY PRAW UCZNIA I WYCHOWANKA.
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI.

Rozdział VIII.
DZIECI PRZEDSZKOLNE, UCZNIOWIE, WYCHOWANKOWIE OŚRODKA.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA, WYCHOWANKA OŚRODKA.

Rozdział IX.
GOSPODAROWANIE FINANSAMI, PROWADZENIE DOKUMENTACJI, PIECZĘCIE.
TRYB WPROWADZANIA ZMIAN DO STATUTU.

Rozdział X.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Rozdział XI.
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE.

§ 118. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 119. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA.
§ 120. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCYCH UCZNIA.
§ 121. OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIA.
§ 122. KLASYFIKOWANIE.
§ 123. PROMOWANIE.
§ 124. UKOŃCZENIE SZKOŁY.
§ 125. EGZAMINY ZEWNĘTRZNE.
§ 126. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB USTALANIA ROCZNEJ OCENY
KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA.
§ 127. TRYB ODWOŁAWCZY OD TRYBU USTALANIA ROCZNYCH OCEN
KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA ORAZ ZASADY
POSTĘPOWANIA W SYTUACJI STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PRZY USTALANIU
ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ.
§ 128. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ
OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA.
§ 129. WARUNKI I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA RODZICOM INFORMACJI O
POSTĘPACH I TRUDNOŚCIACH UCZNIA W NAUCE
§ 130. ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW WIADOMOŚCI
I UMIEJĘTNOŚCI, EGZAMINÓW KOMISYJNYCH I POPRAWKOWYCH.


Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. Nazwa, siedziba i typ placówki

1) Nazwa placówki – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Kluczborku, zwany dalej ośrodkiem
2) Typ placówki – placówka edukacyjno – terapeutyczna dla dzieci i młodzieży, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem w tym z zespołem Aspergera  od momentu wykrycia do 24 roku życia,a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim do 25 roku życia.
3) Siedziba – Kluczbork, ul. Sienkiewicza 27.
4) Organ prowadzący Powiat Kluczborski z siedzibą w Kluczborku, ul.Katowicka 1.
5) Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty

2. W nazwie ośrodka i jednostek wchodzących w jego skład umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, opuszcza się słowo „specjalny (a)”, oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

§ 2.1. W skład ośrodka wchodzą następujące jednostki:

1) Przedszkole Nr 9 Specjalne
2) Zespół szkół
3) Internat

2. W skład Zespołu Szkół wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna
2) Gimnazjum Specjalne, do wygaszenia
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, do wygaszenia
4) Branżowa Szkoła I stopnia
5) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

§ 3.1. Ilekroć w treści jest mowa o ośrodku, należy rozumieć przez to placówkę z § 1.1 pkt.1.

2. Organizacyjnie jednostki wymienione w § 2 podporządkowane są dyrektorowi ośrodka.
3. Obsługę administracyjną jednostek wymienionych w § 2 zapewnia ośrodek.
4. Ośrodek działa na podstawie ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty i aktów wykonawczych do ustawy.

§ 3.2 Ilekroć w treści jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.


Rozdział II.
CELE, ZADANIA I ORGANIZACJA
OŚRODKA

§ 4. Głównym celem ośrodka jest przygotowanie wychowanków, w miarę ich możliwości, do samodzielnego życia w integracji ze środowiskiem.

§ 5.1. Do szczegółowych zadań ośrodka należy:
1) zapewnienie całodobowej opieki wychowankom internatu,
2) organizowanie kształcenia,
3) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków,
4) organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej i udzielanie jej zgodnie z aktualnymi przepisami,
5)  zapewnienie odpowiednich warunków umożliwiających wychowankom kontakt z rodzicami, z poszanowaniem ich prywatności, podejmowanie współpracy z rodzicami wychowanka,
6) umożliwianie szkołom ogólnodostępnym uzyskania pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów dydaktyczno –wychowawczych dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tych szkół,
7) wspomaganie środowiska lokalnego w zakresie działań edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych.

§ 6.1. Zadania, o których mowa w § 5.1 realizowane są poprzez:
1) organizację miejsca pobytu w internacie ośrodka za zgodą organu prowadzącego,
2) organizację pomocy psychologiczno pedagogicznej,
3) prowadzenie w przedszkolu pracy terapeutyczno- wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej w oparciu o realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu wychowania przedszkolnego, własnych programów terapii nauczycieli pracujących w przedszkolu oraz indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych.
4) prowadzenie nauki w szkołach zorganizowanych w ośrodku,
5) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, odpowiednio do rodzaju zaburzeń,
6) organizację zajęć sportowych, turystyczno – rekreacyjnych oraz kulturalnooświatowych,
7) realizację programu profilaktyki i programu wychowawczego dla uczniów gimnazjum i programu profilaktyczno wychowawczego dla pozostałych uczniów szkół funkcjonujących w ośrodku
8) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia,
9) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom,
10) umożliwienie uczniom uczestnictwa w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie,
11) działalność biblioteki szkolnej w ośrodku
12) działalność świetlicy szkolnej.
2. W zespole szkół organizuje się nauczanie indywidualne, a w przedszkolu indywidualne przygotowanie przedszkolne.
3. W ośrodku organizuje się zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
4. W ośrodku organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

§ 7.1. W internacie ośrodka mogą przebywać na wniosek rodziców dojeżdżający uczniowie zespołu szkół oraz dzieci przedszkolne.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, dopuszcza się możliwość przebywania w internacie ośrodka dziecka z terenu miasta.
3. Warunki lokalowe w internacie określają odrębne przepisy.
4. Internat umożliwia przechowywanie przedmiotów wartościowych przez wychowanków, ale nie ponosi za nie odpowiedzialności.
5. Ze stołówki internatu mogą korzystać uczniowie szkół działających w ośrodku, niebędący wychowankami internatu ośrodka.
6. Opiekę nad wychowankami w porze nocnej sprawuje wychowawca.
7. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów odpowiedniego rodzaju  oddziału szkolnego szkoły specjalnej oraz oddziału przedszkolnego przedszkola specjalnego.

§ 8.1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, ośrodek organizuje świetlicę.
2. Liczba uczniów w grupie wychowawczej w świetlicy odpowiada liczbie uczniów w oddziałach.

§ 9. Opieka medyczna, nad wychowankami ośrodka realizowana jest poprzez:
1) zorganizowanie pokoju badań i współpracę ze służbą zdrowia w celu zapewnienia opieki lekarskiej,
2) utworzenie pokoju dla chorych.

§ 10. Cele i zadania statutowe ośrodka realizowane są przez:
1) nauczycieli,
2) wychowawców,
3) pedagoga, psychologa, innych specjalistów,
4) pracowników niepedagogicznych,
5) radę rodziców.

§ 11. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach edukacji, wychowania, opieki, i terapii dzieci poprzez:
1) udział w różnych formach wspierających działania rodziców,
2) zapoznawanie rodziców z zadaniami ośrodka, programem wychowawczym ośrodka i poszczególnych klas, programem profilaktyki ośrodka, programem wychowawczo – profilaktycznym
3) zapoznawanie rodziców z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania,
4) udzielanie rzetelnej informacji na temat dziecka, ucznia i wychowanka, jego zachowania, rozwoju, postępów i przyczyn trudności w nauce,
5) wymianę informacji oraz dyskusję na tematy wychowawcze,
6) organizowanie stałych spotkań ogólnych (co najmniej 2 razy w roku),
7) organizowanie z rodzicami zebrań klasowych co najmniej raz na kwartał,
8) bieżące spotkania indywidualne z pracownikami pedagogicznymi przedszkola, szkoły i internatu,
9) korespondencję listowną, kontakt telefoniczny i mailowy,
10) udział rodziców w życiu klasy, grupy wychowawczej internatu, oddziału przedszkolnego
11) przedszkolne zebrania oddziałowe organizowane w miarę potrzeb, (nie rzadziej niż 3 razy w ciągu roku).

Celem przedszkola jest:
1) Objęcie opieką oraz rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju.
2) Stymulowanie rozwoju dziecka.
3) Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata.
4) Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
5) Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

§ 12. Zadaniem przedszkola jest:
1) Wszechstronne wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
2) Prowadzenie działalności ukierunkowanej na wczesną terapię i wszechstronną stymulację rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego.
3) Budzenie wrażliwości estetycznej i przyswajanie zasad zdrowego stylu życia.
4) Budzenie systemu wartości i wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
5) Przygotowanie dzieci do życia w integracji ze społeczeństwem.
6) Przygotowanie dzieci do odpowiednich form kształcenia.
7) Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju dziecka.
8) Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
9) Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w celu udzielenia dziecku specjalistycznej pomocy.
10) Przedszkole zapewnia terapię, wychowanie i opiekę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom podjęcie obowiązków szkolnych lub dalszej formy rewalidacji.

§ 13.1. Ośrodek współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu wspierania osób niepełnosprawnych, integrowania ich ze społecznością lokalną oraz promocji placówki.
2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym polega na:
1) udziale w imprezach i akcjach organizowanych przez władze miasta, powiatu, instytucje społeczne i oświatowe,
2) organizowaniu imprez i uroczystości o charakterze integracyjnym,
3) pozyskiwaniu sponsorów,
4) uzyskiwaniu pomocy w celu zaspokajania specyficznych potrzeb wychowanków,
5) opracowywaniu programów na rzecz podnoszenia jakości pracy ośrodka i poszerzeniu jego oferty w zakresie działań edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych.
3. Promocja placówki sprzyja jej dynamicznemu rozwojowi, prezentowaniu osiągnięć dzieci przedszkolnych, uczniów/wychowanków, dorobku specjalistów pracujących w ośrodku oraz propagowaniu działalności placówki.
1) Ośrodek współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
2) Ośrodek współpracuje ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami wspierającymi pracę ośrodka.


 Rozdział III. ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA

§ 14.1. Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której przewidziane są ferie szkolne, z wyjątkiem przedszkola funkcjonującego jako placówka nieferyjną.
§ 14.2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora ośrodka.

§ 15. Za zgodą organu prowadzącego ośrodek może prowadzić również działalność w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie ferii szkolnych i wakacji.

§ 16.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki i rewalidacji w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji ośrodka opracowany przez dyrektora ośrodka do 30 kwietnia każdego roku, zatwierdzony przez organ
prowadzący.
§ 16.2. W arkuszu organizacji ośrodka zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników ośrodka, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych
przez organ prowadzący ośrodek.
§ 16.3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji ośrodka dyrektor ośrodka, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 17.1. Przedszkole może być przedszkolem wielooddziałowym.
§ 17.2. Do przedszkola są przyjmowane dzieci przez cały rok, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym, z powodu autyzmu lub niepełnosprawności sprzężonych, wydanego przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
§ 17.3. Podstawowe kryteria naboru decydujące o kolejności przyjmowania dzieci do przedszkola:
1) Dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.
2) Dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących.
3) Dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.
4) Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
§ 17.4. Dodatkowe kryteria naboru do przedszkola:
1) Dzieci obojga rodziców pracujących
2) Dzieci mające rodzeństwo w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym
3) Dzieci z rodzin wielodzietnych.
§ 17.5. Rodzic/opiekun prawny składa w przedszkolu następujące dokumenty:
1) Kartę zgłoszenia dziecka.
2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
3) Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.
6. Do przedszkola są przyjmowane dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.

§ 18.1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich uzdolnień, zainteresowań, potrzeb,
rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
§ 18.2. Oddział przedszkolny dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym wynosi od 6 do 10 dzieci.
§ 18.3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci może być niższa od liczby określonej w ust. 2.
§ 18.4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu opiekę nad nim sprawuje nauczyciel i personel pomocniczy, w czasie zajęć indywidualnych ze specjalistami, poszczególni specjaliści.
§ 18.5. Dzieci są przyprowadzone do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 19.1. Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinny być dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
a) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut
b) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut
c) z dziećmi w wieku 7 – 10 lat – powyżej 30 minut.
W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

§ 20.1. Organizację pracy w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady określonej w § 19 ust 2 – 5 oraz oczekiwań rodziców.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym odziałem, ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 21.1. Dzienny czas pracy przedszkola może wynosić do 10 godzin.
§ 21.2. Przedszkole pracuje w godzinach ustalonych na podstawie potrzeb rodziców wskazanych w kartach zgłoszenia dzieci.

§ 22.1. Odpłatność za usługi świadczone przez przedszkole oraz odpłatność za wyżywienie są regulowane w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy dyrektorem ośrodka a rodzicem dziecka.
§ 22.2. Wysokość odpłatności wymienionych w §21 ust. 1 ustala się na podstawie zapisów obowiązującej uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Specjalne w Kluczborku.

§ 23. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej ośrodka są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne,
3) zajęcia rewalidacyjne
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
6) zajęcia z religii i etyki, wychowania do życia w rodzinie,
7) zajęcia z doradztwa zawodowego i zajęcia związanych z wyborem kierunku kształcenia,
8) nauczanie indywidualne,
9) inne niż wymienione zajęcia edukacyjne.

§ 24.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
§ 24.2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca.
§ 24.3. W oddziałach szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – nie więcej niż 16; dla uczniów gimnazjum i klas zasadniczej szkoły zawodowej od 10 do 16;
§ 24.4. W oddziałach szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8, a dla uczniów gimnazjum od 6 do 8;
§ 24.5. W oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 4; dla uczniów gimnazjum od 2 do 4;
§ 24.6. Oddział szkolny liczy nie więcej niż 6 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
§ 24.7. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 3, 4, 5, 6.

§ 25. 1. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne są organizowane w oddziałach, w grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy.

§ 25.2. Jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, to:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;
2) w klasach II i III co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;
3) w klasach IV–VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem muzyki, plastyki i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;
4) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami.

§ 25.3. W szkole podstawowej specjalnej  dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych na wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zachowując zasadę niełączenia klas z różnych etapów edukacyjnych.

§ 26.1. Dla uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia i nie rokują ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie oraz którzy:
1) otrzymali promocję do klasy VII szkoły podstawowej albo
2) nie otrzymali promocji do klasy VIII szkoły podstawowej – mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.

§ 27.1. W szkole podstawowej w oddziałach klas I – IV dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym zatrudnia się pomoc nauczyciela.
§ 27.2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasach V – VIII i klasach gimnazjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

§ 28.1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.
§ 28.2. Godzina zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. Godzina zajęć dydaktyczno – wyrównawczych pomocy psychologiczno – pedagogicznej  trwa 45 minut, a godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut.

§ 29. Przerwy między lekcjami wynoszą 10 i 15 minut.

§ 30. Zajęcia edukacyjne z zakresu przedmiotów zawodowych oraz zajęcia praktyczne dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej przy SOSW w Kluczborku w ramach kształcenia zawodowego mogą być
organizowane na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności centrów kształcenia ustawicznego, ośrodków doskonalenia zawodowego, u pracodawców oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy SOSW w Kluczborku a daną jednostką lub umowy zawartej pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem młodocianym.

§ 31.1. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym odbywa się w następujących etapach:
1) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:
a) ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna obejmująca:
I etap edukacyjny klasy I – III.
II etap edukacyjny klasy IV – VIII.
b) gimnazjum specjalne (do wygaszenia):
III etap edukacyjny klasy II i III.
c) zasadnicza szkoła zawodowa:
IV etap edukacyjny  klasy II i III (do wygaszenia)
d)  Branżowa szkoła I stopnia:
III etap edukacyjny klasy I-III.
2) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:
a) szkoła podstawowa specjalna:
I etap edukacyjny klasa I – III.
II etap edukacyjny klasa IV – VIII.
b) gimnazjum specjalne:
III etap edukacyjny klasy II– III. (do wygaszenia)
c) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy:
IV etap edukacyjny – klasy I-III.
III etap edukacyjny klasy-  I– III po wygaszeniu gimnazjum.
§ 31.2. Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim ośrodek może organizować zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. W zależności od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć, wymiar zajęć wynosi:
1) zespołowe (2 – 4 osób) 4 godziny dziennie (20 godzin tygodniowo)
2) indywidualne 2 godziny dziennie (10 godzin tygodniowo)
§ 31.3. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć w szkole, przedszkolu sprawuje pomoc nauczyciela.
§ 31.4. Opiekę podczas zajęć prowadzonych w domu rodzinnym zapewniają rodzice.

§ 32. Kształcenie dzieci i młodzieży w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:
1) 9 roku życia – w przypadku przedszkola
2) 20 roku życia – w przypadku szkoły podstawowej
3) 21 roku życia – w przypadku gimnazjum
4) 24 roku życia – w przypadku szkoły ponadpodstawowej
5) 25 roku życia – w przypadku osoby z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu głębokim

§ 33.1. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym działa Branżowa Szkoła I stopnia i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna (do wygaszenia)
§ 33.2. W Branżowej Szkole I stopnia i Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej kształci się młodzież zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów.
§ 33.3. Nauka w Branżowej Szkole I stopnia i Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej odbywa się w klasach wielozawodowych o trzyletnim okresie kształcenia.
§ 33.4. Zajęcia edukacyjne z zakresu przedmiotów zawodowych dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej przy SOSW w Kluczborku w ramach kształcenia zawodowego organizowane są na terenie innych
jednostek organizacyjnych w formie kursów zawodowych, a dla uczniów w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej na terenie ośrodka.
§ 33.5. W Branżowej Szkole I stopnia i Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej prowadzone są działania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego przygotowujące uczniów do podjęcia roli zawodowej i aktywnego uczestnictwa na rynku pracy, które zaplanowane są w ramach Rocznych Planów Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

§ 33.5. Zajęcia praktyczne dla poszczególnych zawodów odbywają się w zakładach pracy
na podstawie:
– umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą;
– umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu; a dla uczniów pracownik pomocniczy obsługi hotelowej na terenie ośrodka.
§ 33.6. W przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia, pracodawca, w sposób określony w umowie, może zgłaszać dyrektorowi szkoły wnioski do treści programu nauczania w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane.

§ 34. Ośrodek organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole – na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania.

§ 35.1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest w oparciu o działalność zespołu wczesnego wspomagania powoływanego przez dyrektora ośrodka.
§ 35.2. W skład zespołu wchodzą:
1) psycholog,
2) logopeda, neurologopeda,
3) pedagog,
4) inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka  i jego rodziny.
§ 35.3. Pracę zespołu koordynuje dyrektor ośrodka, upoważniony przez dyrektora nauczyciel.
§ 35.4. Zespół prowadzi następujące działania terapeutyczne:
1) terapię psychologiczną dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,
2) terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz z wadami wymowy
3) stymulację polisensoryczną,
4) wspomaganie ogólnego rozwoju psychofizycznego dziecka; stymulowanie zaburzonych funkcji,
5) stymulację wczesnych sposobów porozumiewania się (z wykorzystaniem alternatywnych lub wspomagających sposobów porozumiewania się),
6) pomoc dzieciom z trudnościami w opanowaniu pojęć matematycznych,
7) inne rodzaje terapii w zależności od potrzeb dzieci i ich rodzin.

§ 35.5. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:
1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem
2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem, w tym z zastosowaniem odpowiednich środków dydaktycznych
3) udzielanie pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka
§ 35.6. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor ośrodka w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.
§ 35.7. Każde dziecko przyjmowane do wczesnego wspomagania jest konsultowane przez zespół specjalistów, który diagnozuje potrzeby dziecka i jego rodziny, oraz w oparciu o diagnozę ustala dla niego indywidualny program wczesnego wspomagania.
§ 35.8. Zespół dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania poprzez zapisy w dzienniku zajęć, zeszytach obserwacji i arkuszach diagnostycznych.
§ 35.9. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
§ 35.10. Jednostka terapeutyczna trwa 60 minut.
§ 35.11. W przypadku dzieci powyżej 3 roku życia zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

§ 36.1.  Podstawową formą organizacyjną internatu jest grupa wychowawcza.
§ 36.2. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca.
§ 36.3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej lub przedszkola specjalnego.
§ 36.4. Dopuszcza się możliwość tworzenia grup szkolno- przedszkolnych z uwzględnieniem wieku, etapu rozwojowego i stopnia niepełnosprawności.
§ 36.5. Organizację zajęć stałych, okresowych, doraźnych określają plany pracy wychowawczej.
§ 36.6. Do grupy wychowawczej, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić pomoc wychowawcy.
§ 36.7. Do grupy wychowawczej, w skład, której wchodzą wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczający do przedszkola lub klas I – IV szkoły podstawowej zatrudnia się pomoc wychowawcy.

§ 37.1. W ośrodku działa biblioteka szkolna w dniach pracy szkół.
§ 37.2. Zadaniem biblioteki jest:
1) wspieranie procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego ośrodka,
2) pełnienie roli szkolnego centrum informacji
3) rozbudzanie i rozwijanie kompetencji czytelniczych i informacyjnych uczniów,
4) przysposabianie uczniów do samokształcenia, przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
5) informowanie o gromadzonych dokumentach, materiałach dydaktycznych, książkach
6) zaspokajanie potrzeb kulturalnych i pobudzanie zainteresowań uczniów,
7) podejmowanie współpracy z rodzicami, bibliotekami i innymi instytucjami (wydawnictwa, księgarnie itp.)
8) wspomaganie doskonalenia zawodowego i pracy twórczej nauczycieli.
§ 37.3. Organizacja pracy biblioteki.
1) Bibliotekę prowadzi nauczyciel bibliotekarz, bezpośredni nadzór sprawuje dyrektor ośrodka.
2) Godziny pracy biblioteki są dostosowane do potrzeb uczniów.
3) Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy ośrodka oraz rodzice – na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego.
4) Obowiązuje wolny dostęp do półek.
5) Czytelnik może wypożyczać książki i inne zbiory biblioteczne jedynie na swoje nazwisko.
6) Jednorazowo uczeń może wypożyczyć jedną książkę na okres jednego miesiąca (po uzgodnieniu z bibliotekarzem może wypożyczyć jednorazowo większą ilość książek).
7) Biblioteka umożliwia wypożyczanie książek na okres ferii i wakacji.
8) Za wypożyczone zbiory całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba wypożyczająca.
9) Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną wskazaną przez bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki. Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany do
informowania dyrektora ośrodka o ubytkowaniu zbiorów i wyjaśnienia przyczyn wszelkich braków.
10) Zasady zwrotu książek, czasopism i zbiorów specjalnych (DVD, CD, płyty gramofonowe, kasety magnetofonowe i VHS) określa szczegółowo regulamin biblioteki
11) Uczniowie i pracownicy ośrodka którzy z niego odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego zwrotu wszystkich wypożyczonych zbiorów.
12) W bibliotece (szkolnym centrum informacji) znajduje się stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu oraz możliwością korzystania z ksero, drukarki, skanera.
13) Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza.
14) Przy stanowisku mogą przebywać jednocześnie 2 osoby pracujące w ciszy.
15) Użytkownikowi nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych oraz przeglądać stron www zawierających niepożądane treści.
16) Użytkownicy biblioteki są zobowiązani do poszanowania zbiorów, sprzętu oraz wyposażenia biblioteki.
17) Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiedzialność finansową ponosi użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
18) W bibliotece należy zachować ciszę, jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz spożywania posiłków i picia napojów.
19) Wydatki biblioteki są finansowane z budżetu ośrodka.

§ 38.1. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza, w zakresie pracy pedagogicznej:
1) udostępnianie zbiorów,
2) prowadzenie działalności poradniczej i informacyjnej,
3) pomoc uczniom w doborze literatury w zależności od ich potrzeb, zainteresowań oraz możliwości,
4) informowanie o nowościach w zbiorach bibliotecznych,
5) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawki, gazetki, konkursy, prezentacje multimedialne itp.),
6) kształtowanie kultury czytelniczej,
7) organizowanie różnorodnych działań mających na celu kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych, szkolnych,
8) kształtowanie wrażliwości kulturowo – społecznej (poezjady, poranki czytelnicze, twórczość plastyczna itp.),
9) inspirowanie inicjatyw twórczych,
10) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej,
11) działania na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów,
12) pomoc w wyszukiwaniu materiałów do lekcji,
13) pomoc w korzystaniu z komputerowych źródeł wyszukiwania informacji,
14) kształtowanie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej,
15) wspieranie i motywowanie do uczestnictwa w kulturze,
16) współpraca z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych ośrodka poprzez m.in.: informowanie wychowawców klas i nauczycieli języka polskiego o stanie czytelnictwa uczniów, wspieranie
nauczycieli w realizacji programów nauczania, tworzenie kącików czytelniczych w klasach młodszych, organizowanie zajęć tematycznych,
17) współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), innymi bibliotekami, wydawnictwami (np. bieżący kontakt, darowizny, kiermasze, informacje o podejmowanych działaniach).
§ 38.2. W zakresie prac organizacyjno – technicznych:
1) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami SOSW,
2) ewidencja, opracowanie, selekcja zbiorów,
3) korzystanie z dostępnej technologii informacyjnej,
4) doskonalenie własnego warsztatu pracy,
5) tworzenie komputerowej bazy danych i aktualizowanie katalogu zbiorów bibliotecznych,
6) archiwizowanie materiałów związanych z historią ośrodka (kroniki szkolne, dyplomy),
7) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki: m.in.: dziennik, statystyki (dzienna, tygodniowa, miesięczna, półroczna, roczna),
8) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością: opracowanie rocznego planu pracy biblioteki, sprawozdań półrocznych oraz oceny stanu czytelnictwa w szkole.

§ 39.1. Cele i zadania świetlicy – Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
Do zadań świetlicy należy:
– zapewnienie bezpieczeństwa,
– organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
– organizowanie gier i zabaw ruchowych,
– rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków,
– kształtowanie postaw moralno-społecznych oraz przestrzeganie nawyków kultury życia codziennego,
– współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy
– zapewnienie opieki podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej,
– wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania czasu wolnego,
– kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i podejmowania zadań zespołowych, stymulowanie postawy twórczej,
– kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów,
– wdrażanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia.
§ 39.2. Świetlica organizuje zajęcia w grupach uczniów, których liczba odpowiada liczbie uczniów przebywających na zajęciach w oddziale/ grupie wychowawczej. Czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców. Świetlica
realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.
§ 39.3. Wychowankowie świetlicy
– Do świetlicy szkolnej przyjmowani są Zespołu Szkół Ośrodka, dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych.
– W razie potrzeby ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie szkół ośrodka – Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka.
– Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Kodeks Ucznia, Statut Szkoły i Regulamin Świetlicy.
§ 39.4. Pracownicy świetlicy – Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy, asystent nauczyciela świetlicy.


Rozdział IV. ZASADY BHP W OŚRODKU

§ 40.1. Dyrektor ośrodka zapewnia uczniom, wychowankom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki do pracy i nauki w czasie ich pobytu w ośrodku, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych, także organizowanych przez ośrodek poza jego terenem.
§ 40.2. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do ośrodka, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy.
Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.
§ 40.3. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli: temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15C lub jest niższa; wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

§ 41.1. Nad bezpieczeństwem uczniów, wychowanków czuwają i są za nich odpowiedzialni pracownicy pedagogiczni ośrodka:
1) w czasie zajęć edukacyjnych i opiekuńczych – nauczyciel prowadzący zajęcia,
2) w czasie przerw między zajęciami szkolnymi – nauczyciel dyżurujący.
§ 41.2. Dyżury nauczycielskie w szkole rozpoczynają się na 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji i odbywają się na każdej przerwie.
§ 41.3. Zasady, organizacja i harmonogram dyżurów w czasie przerw między lekcjami określa regulamin dyżurów.
§ 41.4. Pracownik ośrodka, który powziął informację o wypadku dziecka przedszkolnego, ucznia, wychowanka pozostającego pod opieką ośrodka, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, podejmuje działania określone w procedurach ośrodka.

§ 42. Zasady organizowania wycieczek i sprawowanie w czasie ich trwania opieki nad dziećmi przedszkolnymi, uczniami, wychowankami określają procedury.

§ 43. W specjalistycznych pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku opiekunowie pracowni opracowują regulaminy pracowni i na początku każdego roku szkolnego zapoznają z nimi uczniów. Ponadto regulaminy są umieszczane w widocznym miejscu w salach lekcyjnych.
§ 44. W sali gimnastycznej, siłowni, boiskach szkolnych nauczyciele prowadzący zajęcia sprawdzają sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dbają o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, asekurują uczniów, wychowanków podczas wykonywanych ćwiczeń na przyrządach.

§ 45. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii, w obiektach ośrodka mogą przebywać tylko osoby uprawnione uczniowie, wychowankowie, pracownicy, rodzice, zaproszeni goście, interesanci, osoby wynajmujące pomieszczenia ośrodka.

§ 46. W przypadku występowania na terenie ośrodka sytuacji szczególnych zagrożeń związanych z demoralizacją i uzależnieniami dzieci i młodzieży, nauczyciele zobowiązani są do postępowania zgodnie z przepisami zawartymi w „Procedurach postępowania nauczycieli i metod współpracy szkół z Policją” wydanych przez MEN oraz KG Policji.

§ 47. Szkoła zapewnia higienę pracy poprzez:
1) równomierne rozłożenie zajęć edukacyjnych w poszczególnych dniach tygodnia w planie godzin lekcyjnych,
2) nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, za wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.
3) higieniczny rozkład zajęć lekcyjnych.
4) zapewnienie uczniom możliwości pozostawiania podręczników w pomieszczeniach klasowych szkoły.


 Rozdział V. CELE I ZADANIA SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH PRZY OŚRODKU

§ 48.1. Działalność edukacyjna szkół prowadzonych przez ośrodek określona jest przez:
§ 48.2. szkolny zestaw programów nauczania,
§ 48.3. program wychowawczo – profilaktyczny ośrodka (w szkole podstawowej, branżowej szkole I stopnia);
§ 48.4. program profilaktyki i program wychowawczy (w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej)
§ 48.5. indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne.

§ 49.1. Ośmioletnia szkoła podstawowa, umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych   do uzyskania świadectwa ośmioletniej szkoły podstawowej oraz przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.
§ 49.2. Szkoła i nauczyciele dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia. Edukacja szkolna polega na realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie:
1) nauczania,
2) kształcenia umiejętności,
3) wychowania.
§ 49.3. Edukacja w ośmioletniej szkole podstawowej, wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie, przede wszystkim:
1) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
2) wzmacnia poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
3) formuje u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
4) rozwija kompetencje takie jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
6) ukazuje wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
7) rozbudza ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
8) wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
9) wspiera ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
10) wszechstronnie rozwija osobowo ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
11) kształtuje postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
12) zachęca do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
13) ukierunkowuje ucznia ku wartościom.

§ 50.1. Edukacja w gimnazjum specjalnym, przede wszystkim:
1) kształtuje odpowiednie postawy wychowawcze i przygotowuje do życia w integracji ze społeczeństwem, zgodnie z przyjętym programem wychowawczym szkoły,
2) odkrywa mocne strony ucznia, by mógł on trafnie wybrać profil dalszego kształcenia,
3) kształtuje szacunek do tradycji historii państwa i regionu,
4) rozbudza podstawy tolerancji dla odmienności narodowych, kulturowych i światopoglądowych,
5) umożliwia poznanie praw obywatelskich,
6) kształtuje postawy umiejętności obrony własnych poglądów i wartości,
7) uwrażliwia na problemy drugiego człowieka,
8) kształtuje umiejętności korzystania ze środków przekazu informacji oraz dóbr kultury,
9) realizuje szereg działań w celu pomocy uczniom w podjęciu optymalnej decyzji dotyczącej wyboru drogi zawodowej, w tym zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku pracy i zasad nim rządzących, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjno – zawodowej.

§ 51.1. Celem branżowej szkoły I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej jest przygotowanie niepełnosprawnego ucznia do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
§ 51.2. Szkoła stwarza uczniom warunki do:
1) właściwej realizacji procesów rozwoju zgodnych z indywidualnymi, zmienionymi przez dysfunkcje potrzebami,
2) uzyskania kwalifikacji zawodowych zdobycia umiejętności i nawyków praktycznych oraz sfery zachowań obejmujących rzetelność wykonywanej pracy i przestrzeganie dyscypliny pracy – koniecznych do podjęcia pracy i życia w warunkach współczesnego świata.

§ 51.3. Edukacja w branżowej szkole I stopnia i zasadniczej szkole zawodowej specjalnej, przede wszystkim:
1) wyposaża ucznia w podstawowy kanon wiedzy ogólnej i zawodowej,
2) przygotowuje ucznia do życia w rodzinie,
3) przygotowuje ucznia do życia w społeczności lokalnej,
4) przygotowuje ucznia do życia w demokratycznym państwie i zjednoczonejEuropie,
5) kształtuje umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
6) wyposaża ucznia w umiejętność poruszania się po rynku pracy,
7) kształtuje u ucznia umiejętności komunikowania się,
8) kształtuje umiejętności pracy w zespole i prezentacji wyników,
9) kształtuje odpowiednie postawy ucznia takie jak uczciwość, solidność i odpowiedzialność.

§ 52.1. Organizacja praktycznej nauki zawodu odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.
§ 52.2. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy lub w ośrodku.
§ 52.3. Praktyczna nauka zawodu uczniów i młodocianych prowadzona jest w grupach.
§ 52.4. Liczba uczniów lub młodocianych w grupie umożliwia realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględnia specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych młodocianym, a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.
§ 52.5. Podziału uczniów lub młodocianych na grupy dokonuje dyrektor szkoły lub pracodawca w porozumieniu z podmiotem przyjmującym odpowiednio uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu.
§ 52.6. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do 16 lat nie może przekroczyć 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin.
§ 52.7. Nadzór nad realizacją praktycznej nauki zawodu sprawuje dyrektor szkoły.

§ 53.1. Celem szkoły przysposabiającej do pracy jest przygotowanie niepełnosprawnego ucznia do uczestnictwa w życiu społecznym, a w tym do pracy zawodowej.
§ 53.2. W oddziałach przysposabiających do pracy w ramach trzyletniej szkoły przysposabiającej do pracy prowadzi się zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz zajęcia przysposabiające do pracy.
§ 53.3. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny  opracowuje zespół nauczycieli
w oparciu o treści podstawy programowej.
§ 53.4. Przysposobienie do pracy może być organizowane w szkole przy ośrodku albo poza szkołą na podstawie umowy zawartej przez dyrektora ośrodka ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, centrum kształcenia praktycznego, ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego lub pracodawcą.

§ 54.1. Uczniowie wszystkich szkół działających w ośrodku mogą brać udział w zajęciach rewalidacyjnych.
§ 54.2. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub grupowo w zależności od potrzeb i możliwości uczniów.


Rozdział VI. ORGANY OŚRODKA I ICH KOMPETENCJE

§ 55. Organami ośrodka są:
1) dyrektor,
2) rada pedagogiczna,
3) samorząd uczniowski i samorząd wychowanków,
4) rada rodziców.

§ 56.1. Organy ustalają między sobą formy i sposoby rozstrzygania sporów.
§ 56.2. Obowiązkiem organów jest dążenie do rozstrzygania sporów na terenie ośrodka.
§ 56.3. W zakresie rozstrzygania spraw spornych, organ podejmujący wniosek lub uchwałę powinien zasięgnąć opinii innych organów kompetentnych w przedmiotowej sprawie.
§ 56.4. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami dyrektor jest zobowiązany do: zbadania przyczyny konfliktu, wydania w ciągu 14 dni decyzji w sprawie rozstrzygnięcia konfliktu i powiadomienia o niej zainteresowane strony.
§ 56.5. Od decyzji dyrektora ośrodka może wnieść odwołanie do organu prowadzącego ośrodek, w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
§ 56.6. Decyzja podjęta przez organ prowadzący jest ostateczna. Odwołanie od niej nie przysługuje.
§ 56.7. Spory pomiędzy dyrektorem a innymi organami ośrodka rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
§ 56.8. Kwestie sporne między uczniami danej klasy, różnych klas – rozstrzygają wychowawcy klas, pedagog, samorządy klasowe, samorząd uczniowski a w razie potrzeby – rodzice.
§ 56.9. Kwestie sporne między wychowankami grupy lub grup wychowawczych rozstrzygają wychowawcy internatu, pedagog, psycholog, samorząd wychowanków, a w razie potrzeby rodzice.
§ 56.10. Kwestie sporne między nauczycielami a uczniami, (rodzicami) rozstrzygają: pedagog i wychowawcy klas, z udziałem zainteresowanego nauczyciela, samorządu klasowego (rady klasowej rodziców).
§ 56.11. Kwestie sporne między wychowawcami internatu a wychowankami (rodzicami) rozstrzygają pedagog i wychowawcy internatu, z udziałem zainteresowanego wychowawcy, samorządu wychowanków (rodziców).
§ 56.12. Kwestie sporne między uczniami (rodzicami) a wychowawcą klasy rozstrzyga dyrektor i pedagog z udziałem zainteresowanego wychowawcy, samorządu klasowego (rady klasowej rodziców).
§ 56.13. Kwestie sporne między nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły, dyrektor ośrodka, a wychowawcami – kierownik internatu, dyrektor ośrodka.
§ 56.14. W przypadku braku rozstrzygnięcia przez dyrektora ośrodka, nauczyciele mogą odwołać się drogą służbową do organu prowadzącego lub nadzorującego ośrodek.
§ 56.15. Wszystkie sprawy sporne na terenie ośrodka załatwiane są na zasadzie wzajemnego zrozumienia i poszanowania stron.

DYREKTOR OŚRODKA

§ 57. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników.

§ 58. Dyrektor ośrodka:
1) kieruje działalnością ośrodka,
2) reprezentuje placówkę na zewnątrz,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny,
4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
5) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą pracę w placówce, opracowuje regulamin pracy, projekt arkusza organizacji ośrodka, oraz plan urlopów pracowników niepedagogicznych,
6) opracowuje projekt planu finansowego ośrodka i dysponuje tymi środkami,
7) właściwie gospodaruje mieniem placówki,
8) tworzy i zatwierdza plan finansowy środków specjalnych,
9) gospodaruje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z przyjętym regulaminem,
10) opracowuje program rozwoju placówki wykorzystując wyniki pomiaru jakości pracy placówki,
11) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników, nawiązuje, zmienia i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami placówki,
12) powołuje i odwołuje nauczycieli pełniących funkcje kierownicze,
13) powołuje i odwołuje członków szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej oraz jej przewodniczącego,
14) powołuje i odwołuje przewodniczących zespołów nauczycielskich,
15) powołuje i odwołuje członków szkolnego zespołu nadzorującego egzamin ósmoklasisty, egzamin klas III gimnazjum do wygaszenia oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,
16) dokumentuje czynności nadzoru pedagogicznego,
17) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy oraz ocenia pracę nauczycieli,
18) wspiera proces awansu zawodowego nauczycieli,
19) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom placówki,
20) występuje z wnioskami o odznaczenia i nagrody dla pracowników,
21) diagnozuje i ocenia działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą ośrodka,
22) wspomaga pracowników ośrodka poprzez: szkolenia i narady, przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa, uczestniczenie w rozwiązywaniu bieżących problemów ośrodka, wdrażanie rozwiązań umożliwiających skuteczną realizację zadań placówki oraz inspirowanie i organizowanie współpracy kadry ośrodka,
23)  współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami, samorządem uczniowskim i samorządem wychowanków,
24) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący, realizuje uchwały podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej, wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
25) przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców informacje z realizacji planu nadzoru pedagogicznego przed zakończeniem każdego roku,
26) przedstawia radzie pedagogicznej i organowi prowadzącemu uogólnione wnioski z prowadzonego nadzoru, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym,
27) wprowadza nowe zawody w branżowej szkole I stopnia w porozumieniu z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego oraz po zaopiniowaniu przez powiatową radę zatrudnienia,
28) współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych,
29) przyjmuje uczniów do ośrodka,
30) w drodze decyzji skreśla ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej w przypadkach ustalonych w statucie placówki,
31) wydaje zgodę na działanie w placówce stowarzyszeń i organizacji o charakterze edukacyjno – wychowawczo – opiekuńczym, rehabilitacyjnym i rewalidacyjnym,
32) opracowuje plan nadzoru pedagogicznego i realizuje go z innymi osobami uprawnionymi do nadzoru pedagogicznego,
33) podejmuje działania organizacyjne w celu umożliwienia obrotu używanymi podręcznikami na terenie placówki,
34) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
35) sprawuje bezpośredni nadzór nad pracownikami administracji i obsługi szkoły oraz określenie ich zakresu czynności
36) nadzoruje utrzymanie obiektu szkolnego, pomieszczeń i urządzeń w należytym
stanie technicznym i sanitarnym.

§ 59. Dyrektor podpisuje:
1) listy płac,
2) czeki, przelewy, faktury i rachunki,
3) wnioski urlopowe,
4) pisma wychodzące z ośrodka.

RADA PEDAGOGICZNA

§ 60.1. W ośrodku działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem ośrodka, w zakresie realizacji zadań dotyczących
kształcenia, wychowania i opieki.
§ 60.2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówce.
§ 60.3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor ośrodka.
§ 60.4. Zebrania rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, na zakończenie semestru, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane poza ustalonym trybem na wniosek organu nadzorującego z inicjatywy przewodniczącego rady, organu prowadzącego lub, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
§ 60.5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku posiedzenia.
§ 60.6. Dyrektor ośrodka przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki.
§ 60.7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzenie planów pracy placówki,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowania uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów i wychowanków po zasięgnięciu opinii rady samorządu uczniowskiego i wychowanków .
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym sprawowanego nad ośrodkiem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy ośrodka.
§ 60.8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy placówki,
2) projekt planu finansowego,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 61. Rada pedagogiczna przygotowuje i zatwierdza projekt statutu ośrodka albo jego zmian.

§ 62. Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego ośrodek o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w ośrodku.

§ 63. W przypadku określonym w § 60. organ prowadzący lub dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku rady pedagogicznej.

§ 64. Rada pedagogiczna może powołać ze swego składu komisję stałą lub doraźną. Komisje te informują radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski na piśmie.

§ 65. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

§ 66. Z posiedzenia rady sporządza się protokół – zgodnie z regulaminem rady.

§ 67. Regulamin rady pedagogicznej ośrodka nie może naruszać postanowień statutu.

§ 68. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników ośrodka.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI I SAMORZĄD WYCHOWANKÓW

§ 69.1. Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkół.
§ 69.2. Samorząd wychowanków stanowią wszyscy wychowankowie internatu.
§ 69.3. Organami samorządów są rady.
§ 69.4. Wybory do samorządów uczniowskiego i wychowanków odbywają się w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
§ 69.5. Kadencja rad samorządów trwa jeden rok szkolny.
§ 69.6. Samorządy opracowują roczne plany pracy.
§ 69.7. Samorządy mają prawo przedstawić radzie pedagogicznej i dyrekcji wnioski i opinie dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów i wychowanków, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programami nauczania i programem wychowawczym wychowawczo – profilaktycznym, ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego w szkole i w internacie umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
5) prawo do organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu,
6) prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów samorządów.

RADA RODZICÓW

§ 70.1. W ośrodku działa Rada Rodziców
§ 70.2. Rada rodziców działająca w ośrodku przy Przedszkolu Specjalnym, Zespole Szkół
Specjalnych w Kluczborku jest samorządnym organem przedstawicielskim,
stanowiącym reprezentacje rodziców uczniów i dzieci przedszkolnych.
§ 70.3. Skład Rady Rodziców tworzą po jednym przedstawicielu rad klasowych i grup
wychowawczych przedszkola.
§ 70.4. Przedstawiciele rad wybierani są w tajnych wyborach przez zebranie rodziców
danej klasy/ grupy wychowawczej przedszkola. Wybory przeprowadza się na
pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym.
§ 70.5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem ośrodka. W regulaminie określa:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
2) szczegółowy tryb prowadzenia wyborów do Rady Rodziców w ośrodku
§ 70.6. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
1) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktycznego ośrodka,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania ośrodka,
3) opiniowanie projektu planu finansowego ośrodka,
§ 70.7. Rada Rodziców może występować do organów ośrodka, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw ośrodka.
§ 70.8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł w celu wspierania działalności szkół i ośrodka (zasady użytkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców).

§ 71.1. Każdy z organów ośrodka ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
§ 71.2. Wszystkie organy współdziałają w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży oraz rozwiązywania problemów ośrodka.
§ 71.3. Organem koordynującym współpracę jest dyrektor ośrodka, który:
1) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami ośrodka o planowanych i podejmowanych decyzjach, działaniach,
2) organizuje spotkania przedstawicieli organów ośrodka,
3) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz ośrodka.
§ 71.4. Rodzice, uczniowie i wychowankowie przedstawiają wnioski i opinie organom ośrodka poprzez swoje reprezentacje tj. prezydium rady rodziców, samorządu uczniowskiego, samorządu wychowanków.
§ 71.5. Wnioski i opinie przedstawiane są dyrektorowi ośrodka.
§ 71.6. Wnioski i opinie rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu plenarnym rady pedagogicznej.
§ 71.7. Wszystkie organy ośrodka zobowiązuje się do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach.


Rozdział VII. PRACOWNICY I ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA

§ 72.1. W ośrodku zatrudnia się pracowników:
1) pedagogicznych:
a. nauczycieli,
b. wychowawców,
c. pedagogów,
d. psychologów,
e. specjalistów logopedów, socjoterapeutów, rehabilitantów;
2) pracowników administracji,
3) pracowników obsługi.
2. W ośrodku można zatrudnić doradcę zawodowego.

§ 73.1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników pedagogicznych:
1) Nauczycieli – wychowawców oddziału,
2) Nauczycieli logopedów,
3) Nauczycieli zajęć korekcyjno- kompensacyjnych,
4) Innych Terapeutów,
5) Psychologa
§ 73.2. Czynności porządkowe wykonują sprzątaczki zatrudnione w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.
§ 73.3. Czynności administracyjne wykonują pracownicy administracyjni zatrudnieni w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.
§ 73.4. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych określają przepisy szczegółowe.
§ 73.5. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli regulują odrębne przepisy.
§ 73.6. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy.

§ 74.1. Do zadań nauczyciela przedszkola należy:
1) Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka.
2) Wspomaganie aktywności poznawczej dziecka.
3) Kształtowanie u dziecka umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym i w nawiązaniu kontaktów społecznych.
4) Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub dalszej formy rewalidacji.
5) Zaspokajanie potrzeb dziecka i tworzenie jak najlepszych warunków do korygowania i kompensowania nieprawidłowości rozwojowych.
6) Bazowanie w pracy rewalidacyjnej z dzieckiem na jego najmniej zaburzonych funkcjach psychofizycznych.
7) Rzetelne realizowanie podstawowych funkcji przedszkola: edukacyjnej, terapeutycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
8) Współpraca i współdziałanie ze wszystkimi specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną, zdrowotną.
9) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych i dokumentowanie swoich spostrzeżeń.
10) Planowanie i prowadzenie pracy edukacyjno- terapeutyczno- wychowawczej oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.
11) Określanie form współpracy i współdziałania z rodzicami w zakresie wychowania, edukacji i terapii dzieci.
12) Ponoszenie odpowiedzialności za każde dziecko od momentu powierzenia dziecka nauczycielowi od momentu odebrania dziecka przez rodzica (opiekuna prawnego) lub osobę do tego upoważnioną.
§ 74.2. Obowiązkiem nauczyciela przedszkola jest:
1) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dotyczącej danego oddziału i dotyczącej dzieci, z którymi prowadzi zajęcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2) Opracowanie miesięcznych planów pracy w danym oddziale.
3) Opracowanie indywidualnych planów rewalidacyjnych, indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych.
4) Dostosowanie form i metod pracy odpowiadającym potrzebom i możliwościom psychofizycznym dzieci z uwzględnieniem wyników badań, zaleceń oraz własnych obserwacji.
5) Otaczanie indywidualną opieką każde dziecko w przedszkolu.
6) Współdziałanie z rodzicami, organizowanie stałych kontaktów z rodzicami.
§ 74.3. W pracy wychowawczo- terapeutyczno- edukacyjnej nauczyciel współpracuje z psychologiem, logopedą, nauczycielem gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej oraz innymi specjalistami, służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.
§ 74.4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.
§ 74.5. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każde dziecko, uczęszczające do przedszkola.

§ 75. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni są w liczbie i specjalnościach wynikających z projektu organizacyjnego sporządzanego na podstawie liczby zajęć określonych programami nauczania, liczby wychowanków, planowanych zajęć wychowawczych oraz zakresu pomocy.

§ 76. Pracowników administracji i obsługi zatrudnia się według potrzeb. Planowane zatrudnienie ujmuje się w arkuszu organizacji Ośrodka i przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

§ 77.1. W ośrodku utworzone są następujące stanowiska kierownicze:
1) dyrektor ośrodka,
2) wicedyrektor ośrodka – pełniący obowiązki dyrektora szkoły,
3) kierownik internatu,
4) sekretarz ośrodka,
5) kierownik gospodarczy.
2. W ośrodku mogą być tworzone inne stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego.


DYREKTOR OŚRODKA

§ 78. Dyrektor ośrodka sprawuje nadzór pedagogiczny nad wszystkimi jednostkami organizacyjnymi ośrodka.

§ 79.1. Dyrektor ośrodka sprawuje bezpośredni nadzór nad:
1) pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze,
2) pedagogiem ośrodka,
3) psychologiem ośrodka

§ 80. Dyrektor może powołać w ośrodku zespół kierowniczy, określa jego strukturę i kompetencje. Zespół kierowniczy spełnia funkcję doradczą w stosunku do dyrektora ośrodka.

WICEDYREKTOR OŚRODKA

§ 81.1. Wicedyrektor ośrodka z upoważnienia dyrektora ośrodka pełniący jednocześnie funkcję dyrektora szkoły jest bezpośrednim przełożonym służbowym dla nauczycieli, wychowawców, bibliotekarza.
2. W czasie pełnienia bieżącego nadzoru nad szkołami z upoważnienia dyrektora ośrodka i nad przedszkolem ma prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń.
3. Wicedyrektor ośrodka przygotowuje projekty następujących dokumentów
1) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,
2) rozkładu dyżurów nauczycieli;
3) planu nadzoru pedagogicznego,
4) rocznego planu pracy przedszkola i szkoły w części dotyczącej działalności edukacyjnej,
5) informacje o bieżącej pracy przedszkola i szkół,
6) informacje o sprawowanym nadzorze pedagogicznym,
7) sprawozdań z klasyfikacji semestralnej i rocznej,
§ 81.4. Czuwa nad właściwą współpracą wychowawców klas i grup przedszkolnych z pedagogiem ośrodka i psychologiem.
§ 81.5. Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli:
1) organizuje zastępstwa w klasach,
2) na bieżąco kontroluje dzienniki lekcyjne i arkusze ocen, arkusze obserwacji,
3) rozlicza godziny ponadwymiarowe nauczycieli,
§ 81.6. Hospituje pracę przydzielonych nauczycieli.
§ 81.7. Wspólnie z dyrektorem ośrodka czuwa nad prawidłowym tokiem pracy, nauki i funkcjonowania placówki.
§ 81.8. Pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce,
§ 81.9. Koordynuje bieżącą działalność wychowawców klas oraz oddziałów przedszkolnych.
§ 81.10. Utrzymuje kontakt z rodzicami, a także odpowiada na ich postulaty i skargi oraz rozpatruje je.
§ 81.11. Współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi instytucjami wspomagającymi pracę ośrodka.
§ 81.12. Decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego oraz wychowawczo – opiekuńczego w przedszkolu i zespole szkół.
§ 81.13. Ma prawo do wnioskowania do dyrektora ośrodka w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych nauczycieli.
§ 81.14. Ma prawo pełniąc nadzór pedagogiczny do formułowania projektu oceny pracy podległych mu nauczycieli.
§ 81.15. Odpowiada służbowo przed dyrektorem ośrodka.

§ 82. Wicedyrektor podpisuje:
1) arkusze ocen, świadectwa szkolne, dyplomy – jako dyrektor szkoły,
2) karty obiegowe,
3) faktury, rachunki,
4) czeki i przelewy.

KIEROWNIK INTERNATU

§ 83.1. Kierownik internatu, jest bezpośrednim przełożonym wychowawców i pracowników obsługi internatu. W czasie pełnienia bieżącego nadzoru nad internatem ma prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń.
§ 83.2. Kierownik internatu przygotowuje projekty następujących dokumentów:
1) tygodniowego rozkładu zajęć w internacie,
2) planu nadzoru pedagogicznego,
3) rocznego planu pracy internatu w części dotyczącej działalności wychowawczo – opiekuńczej,
4) informacje o bieżącej pracy internatu,
5) informacje o sprawowanym nadzorze pedagogicznym,
§ 83.3. Czuwa nad właściwą współpracą wychowawców internatu z pedagogiem ośrodka, psychologiem i szkolną służbą zdrowia.
§ 83.4. Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli – wychowawców:
1) organizuje zastępstwa w grupach,
2) na bieżąco kontroluje dokumentację pedagogiczną,
3) rozlicza godziny ponadwymiarowe nauczycieli – wychowawców,
4) hospituje pracę przydzielonych nauczycieli – wychowawców,
§ 83.5. Uczestniczy w posiedzeniach komisji ds. odpłatności wychowanków, zespołów nauczycieli – wychowawców.
§ 83.6. Jest kierownikiem stołówki.
§ 83.7. Wspólnie z dyrektorem ośrodka czuwa nad prawidłowym tokiem pracy, nauki i funkcjonowania placówki.
§ 83.8. Koordynuje bieżący tok działalności wychowawców grup.
§ 83.9. Utrzymuje kontakt z rodzicami wychowanków, a także przyjmuje tych rodziców i odpowiada na ich postulaty i skargi oraz rozpatruje je.
§ 83.10. Decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego oraz wychowawczo–opiekuńczego w internacie.
§ 83.11. Ma prawo wnioskowania do dyrektora ośrodka w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych nauczycieli – wychowawców.
§ 83.12. Ma prawo pełniąc nadzór pedagogiczny do formułowania projektu oceny pracy podległych mu nauczycieli – wychowawców.
§ 83.13. Kierownik internatu podpisuje dyplomy, czeki, przelewy, faktury i rachunki.
§ 83.14. Odpowiada służbowo przed dyrektorem ośrodka.

SEKRETARZ OŚRODKA

§ 84. Do obowiązków sekretarza ośrodka należy:
1) prowadzenie kancelarii ośrodka wraz z dokładną ewidencją pism wychodzących i przychodzących, nadzór nad terminowością załatwianych spraw,
2) prowadzenie ewidencji pracowników ośrodka,
3) prowadzenie akt osobowych pracowników ośrodka, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) sporządzanie projektów umów o pracę, angaży, decyzji płacowych, wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń itp.,
5) współpraca z księgowością przy opracowywaniu spraw dotyczących płac, zatrudnienia, sprawozdań statystycznych,
6) sporządzanie dokumentacji dotyczących przyznawania premii pracownikom obsługowo administracyjnym,
7) nadzór nad wykorzystaniem czasu pracy pracowników obsługowych ośrodka,
8) prowadzenie list obecności w pracy, księgi wyjść poza teren ośrodka, kart ewidencji obecności w pracy, ewidencji godzin nadliczbowych,
9) prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich i terminowe przekazywanie ich do księgowości,
10) prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych oraz szkoleniowych,
11) kompletowanie dokumentacji pracowników, którzy przechodzą na emeryturę, rentę, świadczenia przedemerytalne,
12) prowadzenie rejestru rozpatrzonych wniosków, przyznanych emerytur, rent i chorób zawodowych,
13) prowadzenie rejestru wypadków pracowników w ośrodku,
14) utrzymywanie stałego kontaktu z inspektorem bhp w sprawie szkoleń instruktażowych i szkoleń bhp pracowników, praktykantów i stażystów,
15) wydawanie i kontrola aktualności pracowniczych książeczek zdrowia oraz terminowości badań lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,
16) sporządzanie sprawozdań statystycznych dot. zatrudnienia i innych,
17) wydawanie kart drogowych i ich rozliczanie,
18) pobieranie zaliczki na bieżące wydatki ośrodka i jej rozliczanie w księgowości,
19) prowadzenie ksiąg inwentarzowych ośrodka,
20) prowadzenie gospodarki drukami i troska o ich terminowe dostarczanie,
21) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
22) opieka nad pieczęciami,
23) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy pracowników administracji i obsługi,
24) przedkładanie dyrektorowi wniosków w sprawach osobowych podległych mu pracowników administracji i obsługi,
25) aktualizowanie procedur i regulaminów obowiązujących w ośrodku,
26) nadzorowanie zaopatrzenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież roboczą i obuwie, w sprzęt potrzebny do wykonywania prac oraz środki czystości,
27) sprawowanie nadzoru nad stanem składników majątkowych, ich zabezpieczaniem oraz prawidłowym ewidencjonowaniem w księgach inwentarzowych,
28) nadzorowanie prowadzenia kart drogowych i rozliczanie paliwa,
29) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora ośrodka.

ZESPOŁY NAUCZYCIELI

§ 85.1. Zespoły nauczycielskie do realizacji zadań statutowych w ośrodku powołuje dyrektora.
§ 85.2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora placówki przewodniczący.
§ 85.3. Zespoły opracowują roczne plany pracy przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz sprawozdania z ich realizacji.

ZESPOŁY WYCHOWAWCÓW

§ 86.1. Dyrektor Ośrodka powołuje w szkole zespoły wychowawców:
a) zespół wychowawców klas
b) zespół wychowawców Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych
c) zespół wychowawców internatu
§ 862. Zespoły realizują następujące zadania:
1) Koordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji programu profilaktyki, programu wychowawczego oraz programu profilaktyczno-wychowawczego, opracowywanie planów pracy wychowawców klas na dany rok zgodnie z opracowanym harmonogramem.
2) Porządkowanie i ujednolicenie dokumentacji wychowawców klas,
3) Analizowanie sytuacji w obszarze wychowawczego funkcjonowania zespołów klasowych  w szkole oraz pojawiających się problemów w relacjach społecznych pomiędzy uczniami, uczniami i nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły, podejmowanie spójnych działań zaradczych.
4) Podejmowanie działań w ramach integracji międzyklasowej.
5) Ustalanie spójnych zasad oddziaływań wychowawców w danym typie szkoły
6) Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem (przykłady dobrych praktyk, wdrażanie nowych rozwiązań, samodoskonalenie).
7) Ewaluowanie wyników pracy wychowawczej – analiza przyczyn sukcesów i porażek- wspólne ustalanie rozwiązań.
§ 86.3. Zespołami wychowawców kierują przewodniczący powołani przez Dyrektora Ośrodka.
§ 86.4. W skład zespołów wychowawców wchodzą :
a) wychowawcy klas,
b) pedagog,
c) psycholog.
§ 86.5. Posiedzenia zespołów wychowawców zwołują przewodniczący, dobierając członków zespołu według rozpatrywanej sprawy, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym.
§ 86.6. Posiedzenia zespołów są protokołowane w zeszycie protokołów.

ZESPOŁY ODDZIAŁOWE

§ 87.1. W zespole szkół funkcjonują zespoły oddziałowe.
§ 87.2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz psycholog i pedagog tworzą zespół, którego zadaniem jest  w szczególności:
1) ustalenie zestawu programów nauczania i podręczników dla danego oddziału
2) korelacja treści programowych na poszczególnych zajęciach w obrębie oddziału
3) ustalenie sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia w danym roku szkolnym egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów.
4) wspólne planowanie działań, rozwiązywanie problemów i doskonalenie metod i formy współpracy w organizowaniu procesów edukacyjnych danego oddziału (w tym współpracy z rodzicami)
5) ustalanie spójnych zasad oddziaływania nauczycieli w pracy z uczniami danego oddziału
6) wymiana doświadczeń, samokształcenie

POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

§ 88.1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana dziecku przedszkolnemu, uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka przedszkolnego, ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym; rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
§ 88.2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udziela zgodnie z obowiązującymi przepisami w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem przedszkolnym, uczniem w formie:

§ 89.1. Zespół dokonuje efektywności udzielonej pomocy psychologiczno- pedagogicznej w danym roku szkolnym, określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem przedszkolnym, uczniem.
§ 89.2. Rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny. Dyrektor ośrodka/wychowawca klasy zawiadamia rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim.
§ 89.3. Rodzice dziecka przedszkolnego, ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopie WOPFU i IPET.

§ 90.1. Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w obowiązującym wymiarze godzin oraz do wykonywania prac związanych z organizacją procesu dydaktycznego i wychowawczego, a w szczególności do:
1) rzetelnego przygotowania się do zajęć,
2) pisemnego opracowania dla uczniów wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU), indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych (IPET), w oparciu o zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, obowiązującą podstawę programową i plan pracy ośrodka,
3) pisemnego opracowania planów pracy, w tym planów edukacyjnych w oparciu o:
a) obowiązującą podstawę programową,
b) szkolny zestaw programów nauczania,
c) program profilaktyki i programu wychowawczy lub program wychowawczo-profilaktyczny ośrodka.
4) pełnienia dyżurów zgodnie z regulaminem dyżurów,
5) starannego i systematycznego prowadzenia obowiązującej dokumentacji pracy pedagogicznej,
6) wykazywania troski o stan pracowni i innych pomieszczeń oraz mienie ośrodka,
7) aktywnego udziału w pracach rady pedagogicznej i zespołów nauczycielskich,
8) stosowania się do obowiązków nauczyciela – wychowawcy oraz powołanych zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej określonych wymaganiami wewnątrzośrodkowymi.
§ 90.2.  Nauczyciel, wychowawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonych jego opiece uczniów.
§ 90.3. Zakres zadań nauczyciela, wychowawcy związany z odpowiedzialnością za życie,
zdrowie i bezpieczeństwo obejmuje:
1) stały nadzór podczas zajęć edukacyjnych,
2) sprawowanie stałego nadzoru nad uczniami, podczas zawodów sportowych, wycieczek, rajdów, prac społeczno użytecznych i innych zajęć,
3) zgłaszanie usterek i uszkodzeń, które zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów,
4) udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej,
5) zapewnienie opieki uczniom, którzy nagle zachorowali lub ulegli wypadkowi,
6) informowanie rodziców (opiekunów) o złym samopoczuciu ich dzieci lub okolicznościach wypadku,
7) mobilizowanie do dbania o higienę osobistą uczniów,
8) zapobieganie wypadkom,
9) przestrzeganie obowiązujących procedur i regulaminów.

§ 91.1. Dyrektor ośrodka powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli zwanemu dalej wychowawcą.
§ 91.2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej, jej skuteczności, pożądane
jest, by wychowawca prowadził klasę przez cały etap nauczania.
§ 91.3. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności ośrodka.
§ 91.4. Wychowawca:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy (na podstawie programu wychowawczego placówki).
§ 91.5. Wychowawca jest koordynatorem działań wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie, otacza indywidualną opieką każdego ucznia, utrzymuje kontakt z rodzicami/ opiekunami prawnymi, analizuje dokumentację ucznia, podejmuje konieczne działania w uzgodnieniu z psychologiem i pedagogiem ośrodka.
§ 91.6. Wychowawca przy realizacji zadań współpracuje z rodzicami, opiekunami
prawnymi, wychowawcami internatu, opiekunami praktyk, nauczycielami WODiDZ,
kuratorami sądowymi.

WYCHOWAWCY INTERNATU

§ 92.1. Wychowawca w internacie zobowiązany jest do organizowania i prowadzenia pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej w powierzonej grupie wychowawczej oraz do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej.
§ 92.2. Do obowiązków wychowawcy należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
2) określenie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień,
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń lub/i trudności w funkcjonowaniu wychowanka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie
4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
5) kształtowanie kompetencji społecznych i osobowości wychowanków,
6) troska o zdrowie i bezpieczeństwo oraz o rozwój fizyczny i motoryczny wychowanków,
7) sprawowanie stałego nadzoru nad wychowankami podczas wycieczek, rajdów, prac społeczno użytecznych i innych zajęć,
8) zgłaszanie usterek i uszkodzeń, które zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu wychowanków,
9) udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej,
10) zapewnienie opieki wychowankom, którzy nagle zachorowali lub ulegli wypadkowi do czasu odebrania wychowanka przez rodzica,
11) informowanie rodziców o złym samopoczuciu ich dzieci lub okolicznościach wypadku, zapobieganie wypadkom,
12) mobilizowanie do dbania o higienę osobistą wychowanków,
13) współpraca z innymi pracownikami pedagogicznymi ośrodka i opiekunami dziecka,
14) przestrzeganie godzin pracy ustalonych w tygodniowym rozkładzie zajęć,
15) aktywnego udziału w pracach rady pedagogicznej i zespołów nauczycielskich,
16) doskonalenie własnego warsztatu pracy,
17) pisemnego opracowania w każdym roku szkolnym planów pracy poszczególnych grup wychowawczych,
18) stosowania się do obowiązków nauczyciela – wychowawcy określonych
wymaganiami wewnątrzośrodkowymi.

PEDAGOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDA I DORADCA ZAWODOWY

§ 93.1. W celu umożliwienia uczniom, wychowankom i ich rodzicom doradztwa psychologiczno – pedagogicznego w ośrodku zatrudnia się pedagoga, psychologa, logopedę i doradcę zawodowego.
§ 93.2. Pedagog, psycholog, logopeda i doradca zawodowy w zakresie swoich obowiązków podlegają bezpośrednio dyrektorowi ośrodka.

§ 94.1. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 94.2. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3)  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 94.3. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

RZECZNICY PRAW UCZNIA I WYCHOWANKA

§ 95.1. W ośrodku funkcjonują rzecznicy praw ucznia i wychowanka, którymi mogą być wyrażający na to zgodę nauczyciele, wychowawcy internatu.
§ 95.2. Rzecznicy są wybierani przez uczniów, wychowanków w powszechnych, bezpośrednich, demokratycznych wyborach.
§ 95.3. Wybory organizuje i przeprowadza samorząd uczniowski oraz samorząd wychowanków, po uzgodnieniu z dyrektorem ośrodka.
§ 95.4. Kadencja rzecznika trwa 3 lata.
§ 95.5. Kompetencje rzeczników praw ucznia i wychowanka to:
1) czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia i wychowanka,
2) współpraca z organami ośrodka na rzecz praw ucznia i wychowanka,
3) doradzanie, opiniowanie, wnioskowanie w sprawach związanych z prawami ucznia i wychowanka,
4) dokonywanie analizy zgodności dokumentów ośrodka (zarządzeń, rozporządzeń itp.) z prawami ucznia i wychowanka w razie potrzeby,
5) korzystanie z pomocy osób kompetentnych spoza ośrodka, w razie potrzeby (prawnik, lekarz, psycholog, policjant),
6) kontakt z uczniami, wychowankami,
7) przedstawianie 2 raz w roku sprawozdania i wniosków ze swej działalności na posiedzeniu rady pedagogicznej (styczeń, czerwiec).

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

§ 96.1. Pracownicy administracji i obsługi wykonują zadania określone zakresami obowiązków.
§ 96.2. Szczegółowe zakresy obowiązków ustala dyrektor ośrodka.
§ 96.3. Prawa i obowiązki pracowników regulują przepisy Kodeksu Pracy.

§ 97. Dyrektor ośrodka informuje pracowników o istotnych sprawach ośrodka w formie pisemnych zarządzeń, wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim, pokoju wychowawców i w sekretariacie ośrodka.

§ 98. Wszyscy pracownicy ośrodka są zobowiązani do zapoznawania się z zarządzeniami oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.


Rozdział VIII. DZIECI PRZEDSZKOLNE, UCZNIOWIE, WYCHOWANKOWIE OŚRODKA

§ 99.1. Dzieci uczęszczające do przedszkola:
§ 99.2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
a) Podmiotowego traktowania przez wszystkich pracowników przedszkola.
b) Właściwie zorganizowanego procesu terapeutyczno- wychowawczo- opiekuńczo, terapeutyczno- dydaktycznego.
c) Szacunku dla wszystkich jego potrzeb.
d) Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
e) Poszanowania jego godności osobistej.
f) Poszanowania własności.
g) Opieki i ochrony.
h) Akceptacji jego osoby.
§ 99.3. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego może dokonać skreślenia dziecka z listy dzieci.
§ 99.4. Dziecko może być skreślone z listy dzieci:
a) W wyniku zakwalifikowania go do innej formy nauki i opieki.
b) W wyniku zmiany miejsca zamieszkania.
c) Na wniosek rodziców.
d) Gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 1 miesiąca, a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności.
e) Gdy rodzic (opiekun prawny) zalega z uiszczaniem ustalonych opłat za okres 2 miesięcy.
f) Gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci przebywających w danym oddziale.

§ 100.1. Uczniami i wychowankami ośrodka są dzieci i młodzież, zakwalifikowana do kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, w tym zespołem Aspergera uczęszczająca do szkół organizacyjnie związanych z ośrodkiem lub objęta nauczaniem indywidualnym organizowanym przez ośrodek.
§ 100.2. Ośrodek nie zapewnia opieki dzieciom i młodzieży przewlekle chorej, wymagającej stałej specjalistycznej pomocy lekarskiej.
§ 100.3. Uczniów i wychowanków do ośrodka kieruje organ prowadzący.
§ 100.4. Podstawą przyjęcia do szkół ośrodka jest skierowanie wydane przez organ prowadzący w oparciu  o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wystawiane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
§ 100.5. Warunkiem przyjęcia ucznia do branżowej szkoły I stopnia jest posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum lub 8 klasy szkoły podstawowej, potwierdzenie przez pracodawcę przyjęcia na praktyczną naukę zawodu, posiadanie świadectwa lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do nauki danego zawodu.
§ 100.6. Warunkiem przyjęcia do klasy I trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy jest posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA, WYCHOWANKA OŚRODKA

§ 101. Uczeń, wychowanek ośrodka ma prawo do:
1) znajomości swoich praw i uprawnień,
2) możliwości dochodzenia swoich praw,
3) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
4) opieki wychowawczej, bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,
5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
6) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
7) rozwijania zainteresowań – w miarę możliwości placówki,
8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
9) pomocy w przypadku wystąpienia trudności w nauce – w miarę możliwości placówki,
10) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego,
11) korzystania z opieki higienistki szkolnej,
12) wpływania na życie ośrodka poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w ośrodku,
13) samodzielnego opuszczania szkoły – internatu w trakcie trwania zajęć za zgodą nauczyciela – wychowawcy i na czas przez niego określony, a w przypadku ucznia niepełnoletniego na pisemną prośbę rodziców/opiekunów prawnych (złożoną osobiście lub potwierdzoną telefonicznie).

§ 102.1. Uczeń, wychowanek lub jego opiekunowie mają prawo złożyć skargę w przypadku naruszenia praw ucznia, wychowanka ośrodka.
§ 102.2. Skarga może być złożona do dyrektora ośrodka. Zostanie ona rozpatrzona w ciągu 14 dni.

§ 103. Uczeń, wychowanek ośrodka ma obowiązek:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych,
2) należycie przygotowywać się do zajęć, brać w nich aktywny udział, a także nie zakłócać ich przebiegu poprzez niewłaściwe zachowanie,
3) przedstawiania w terminie dwóch tygodni od początku rozpoczęcia nieobecności lub w terminie tygodnia od powrotu do ośrodka pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie: zaświadczenia lekarskiego,
oświadczenia rodziców lub pełnoletniego ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności,
4) przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły oraz nie używania ich w czasie zajęć edukacyjnych (urządzenia wyłączone). Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za
przynoszone urządzenia elektroniczne, telefony komórkowe oraz inne o znacznej wartości przedmioty.
5) troszczyć się o dobre imię ośrodka, szanować i wzbogacać jego tradycje,
6) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w ośrodku,
7) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora i pracowników ośrodka,
8) przestrzegać zasad właściwego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników ośrodka oraz pozostałych uczniów,
9) informować wychowawcę klasy, internatu o konieczności zwalniania się z zajęć i opuszczania terenu szkoły, internatu za jego zgodą, (informować i uzyskać zgodę wychowawcy klasy, internatu na zwolnienie się z zajęć i opuszczenie terenu szkoły, internatu).
10) dbać o schludny wygląd i higienę osobistą,
11) na zajęciach praktycznej nauki zawodu obowiązuje strój ochronny zgodny z przepisami BHP,
12) podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy, a w czasie zajęć ruchowo – rekreacyjnych strój sportowy,
13) przestrzegać zakazu palenia papierosów, posiadania i picia alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających,
14) unikać agresywnych zachowań, nie prowokować sytuacji konfliktowych,
15) uczestniczyć we wszystkich zajęciach obowiązkowych i uroczystościach oraz imprezach okolicznościowych organizowanych w ośrodku,
16) przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa, dotyczących korzystania z urządzeń sanitarnych, elektrycznych, środków komunikacji,
17) przestrzegać regulaminów obiektów rekreacyjno – sportowych i regulaminu wycieczek,
18) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie,
19) przestrzegać regulaminów pracowni o zwiększonym ryzyku wypadku § 46.1,
20) zgłosić nauczycielowi wyrządzoną szkodę lub usterkę i ustalić sposób jej naprawienia,
21) terminowego poddawania się badaniom lekarskim niezbędnym do wykonywania praktyki zawodowej.

§ 104. Wobec uczniów, wychowanków ośrodka, którzy wyróżniają się w nauce, zachowaniu oraz reprezentują ośrodek na zewnątrz stosuje się nagrody i wyróżnienia:
1) pochwała wychowawcy klasy i grupy,
2) pochwała dyrektora ośrodka wobec całej społeczności,
3) wyróżnienie w formie pisemnej w postaci dyplomu,
4) list pochwalny do rodziców (opiekunów prawnych),
5) nagroda rzeczowa,
6) puchar,

 

 

 

Skip to content