„Uczniowie poznają zawody” – scenariusz

Temat zajęć: Uczniowie poznają zawody.


Cele ogólne:
1. Mobilizacja uczniów do zbierania informacji o zawodach.
2. Zapoznanie uczniów ze sposobem poznawania zawodów.
3. Zapoznanie uczniów z podziałem zawodów według przedmiotów pracy.
4. Wskazanie uczniom związku między własnymi predyspozycjami psychofizycznymi, a przyszłym zawodem.
5. Wskazanie uczniom różnych źródeł informacji o zawodach.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

1. Przedstawi podział zawodów według przedmiotu pracy.
2. Zaklasyfikuje wybrany zawód do odpowiedniej grupy zawodów utworzonej według przedmiotu pracy.
3. Zilustruje schemat, na podstawie wybranego zawodu, wg którego poznaje się zawody.
4. Określi predyspozycje psychofizyczne niezbędne do wykonywania danego zawodu.
5. Na podstawie przykładu wyjaśni związek między własnymi predyspozycjami psychofizycznymi, a przyszłym zawodem.
6. Wymieni źródła informacji o zawodach.

Zawartość tematyczna:

1. Podział zawodów według przedmiotów pracy – grupa zawodowa: człowiek – człowiek; człowiek – dane; człowiek – technika; człowiek – przyroda; człowiek – obraz artystyczny.
2. Zbieranie informacji o zawodach wg schematu: zadania i czynności wykonywane, przedmioty i narzędzia pracy, wymagania zawodowe stawiane kandydatom do zawodu, środowisko i warunki pracy, możliwości zatrudnienia, plusy i minusy danego zawodu.

Źródła informacji o zawodach: przewodniki po zawodach, klasyfikacje zawodów, internet, fachowa literatura, prasa.
Metody i formy pracy:
– mini-wykład,
– praca w parach,
– dyskusja,
– pantomima,
– zabawa grupowa.
Środki dydaktyczne: tablica, kreda oraz 16 karteczek, na których napisane są nazwy różnych zawodów.

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie w świat zawodów – mini-wykład.
Prowadzący przedstawia uczniom podział zawodów wg przedmiotów pracy – grupa zawodów:
• człowiek – człowiek – zawody związane z pracą na rzecz ludzi, dominują takie czynności, jak: pomaganie, opiekowanie się, doradzanie, negocjowanie, pouczanie; typowe zawody to: nauczyciel, psycholog, pielęgniarka, pracownik socjalny, lekarz;
• człowiek – technika – zawody, których przedmiotem pracy są materiały, surowce, urządzenia techniczne; typowe zawody to: operator maszyn i urządzeń przemysłowych, ślusarz, tokarz, piekarz, elektromonter;
• człowiek – przyroda – zawody, których przedmiotem pracy są organizmy zwierzęce, roślinne i zjawiska przyrodnicze; typowe zawody to: rolnik, ogrodnik, weterynarz, leśnik;
• człowiek – dane – zawody związane z posługiwaniem się systemem znaków i pojęć umownych (np. cyfry, kody, symbole, litery); typowe zawody to: kreślarz, tłumacz, księgowy, informatyk;
• człowiek – obraz artystyczny – zawody związane z różnorodną działalnością artystyczną; typowe zawody to: plastyk, aktor, tancerz, muzyk, piosenkarz.
Prowadzący wyjaśnia na koniec, że zawody często obejmują kilka relacji, np. zawód urzędnik to praca z ludźmi, ale również z danymi; zawód fryzjer to praca z ludźmi, ale efekt pracy mieści się w kategorii człowiek – obraz artystyczny; lekarz – to praca z ludźmi, z danymi (wyniki badań analitycznych, receptury leków) i z techniką (obsługa nowoczesnej aparatury medycznej).

2. Poznajemy zawody.
1. Praca w parach.
Prowadzący prosi, aby uczniowie dobrali się w pary. Każda para spośród wcześniej przygotowanych karteczek losuje jedną z napisaną nazwą zawodu. Zadanie polega na przedstawieniu czynności, jakie wykonuje się w danym zawodzie, tak aby reszta uczniów klasy odgadła, o jaki zawód chodzi. Nie można przy tym nic mówić, ale można używać rekwizytów. Każda para ma 10 minut na przygotowanie scenki ilustrującej pracę w danym zawodzie oraz przygotowanie opisu danego zawodu wg schematu zapisanego przez prowadzącego na tablicy:
– zadania i czynności wykonywane w tym zawodzie,
– narzędzia pracy,
– wymagania psychofizyczne,
– plusy i minusy danego zawodu.

Prowadzący w tym czasie podchodzi do każdej pary i sprawdza czy nie ma trudności z wykonaniem tego zadania.
Lista zawodów do losowania: mechanik samochodowy, informatyk, sprzedawca, kucharz, kelner, piekarz-ciastkarz, lekarz, nauczyciel, kierowca, elektryk, sekretarka, fryzjer, ogrodnik.

2. Prezentacja zawodów.
Następnie pary po kolei prezentują swoje scenki. Po odgadnięciu przez uczniów, o jaki zawód chodzi, charakteryzują dany zawód wg schematu podanego przez prowadzącego. Pozostali uczniowie uzupełniają wypowiedź pary. W razie konieczności, prowadzący uzupełnia wypowiedzi uczniów. Wspólna dyskusja.

3. „Zgadnij, kim jesteś”.
Prowadzący prosi, by zgłosił się ochotnik, który wychodzi z sali. Uczniowie klasy wybierają dla niego zawód, w którym mógłby pracować. Zasadą zabawy jest, że ochotnik nie zna nazwy zawodu, który wybrano dla niego. Zadanie polega na tym, aby odgadł ten zawód zadając uczniom pytania, np.:
– Czy jest to ktoś, kto pracuje z ludźmi?
– Czy praca, którą wykonuje, wymaga stosowania narzędzi?
– Czy pracuje się głownie w pozycji stojącej?
Klasa udziela odpowiedzi „tak” lub „nie”. Ochotnik musi odgadnąć, o jaki zawód chodzi.

4. Podsumowanie (10 minut).
Prowadzący zachęca uczniów do zbierania informacji o zawodach, które ich interesują. Podaje źródła informacji o zawodach. Zwraca uwagę na wielkie zróżnicowanie zawodów, a co za tym idzie na duże możliwości znalezienia pracy odpowiadającej własnym predyspozycjom i umiejętnościom. Ważne jest, by osoba wybierająca zawód miała pełną świadomość wymagań psychofizycznych oraz przeciwwskazań związanych z konkretnym zawodem.

POBIERZ SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Skip to content