Warsztaty „Kluczbork-moje miasto” dla klas IV-V szkoły podstawowej

Warsztaty „Kluczbork-moje miasto” dla klas
IV-V szkoły podstawowej


CELE OGÓLNE:
• wzbudzanie patriotyzmu do miasta, w którym mieszkamy/lub uczymy się
• uczenie miłości i szacunku do „małej Ojczyzny”
• ukazanie piękna rodzinnego miasta
• zapoznanie z zabytkami Kluczborka, postaciami związanymi z naszym miastem oraz
atrakcjami turystycznymi naszego regionu

CELE OPERACYJNE:

Uczeń:
• potrafi odczytać poprawnie szyfrogram
• pracuje z tekstem źródłowym, wyszukuje potrzebnych danych
• utrwalenie zasady pisowni nazw miast, rzek, zabytków, imion i nazwisk
• potrafi wskazać położenie Kluczborka na mapie Polski
• zna zabytki i atrakcje turystyczne Kluczborka,
• zna najważniejszą postać regionu Jana Dzierżona słynnego pszczelarza
• wie, jak wygląda herb Kluczborka, uzupełnia jego opis
• dobiera odpowiednie podpisy do zdjęć
• oblicza ile lat minęło od otrzymania przez Kluczbork prawa lokacji
• umiejscawia rok wydarzenia na osi
• odczytuje wiek w którym miało miejsce wydarzenie
• oblicza ile lat żył słynny pszczelarz Jan Dzierżon
• określa wieki na przełomie których żył Jan Dzierżon
• wie przy jakich ulicach znajduje się jego szkoła oraz internat, potrafi odszukać je na planie miasta
• określa, czy ulice są równoległe, czy prostopadłe,
• potrafi określić jakie przyrządy, produkty związane są z pszczelarstwem

Rewalidacyjne:
wyrównywanie funkcji słuchowych, wzrokowych, rozwijanie czytania ze zrozumieniem, umiejętności logicznego myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej

Metody:
oglądowa, gier i zabaw, praktycznej działalności

Formy:
indywidualna, grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne:
szyfrogram, film: „Zakochać się w Polsce – Kluczbork”, prezentacje „Kraina miodem i mlekiem płynąca”, prezentacja „Malowany ul”, karty pracy z języka polskiego, matematyki, przyrody, ilustracje zabytków i atrakcji turystycznych, etykiety

1. Powitanie i rozwiązanie szyfrogramu z hasłem „Kluczbork – moje miasto”- poznanie celu spotkania.

Oblicz działania. Ułóż wyniki rosnąco od najmniejszego do największego, wpisz sylaby, odczytaj hasło.

WYNIKI
SYLABY

HASŁO: ……………………………………………………………………..
2. Obejrzenie filmu „Zakochać się w Polsce – Kluczbork”
3. Wypełnienie kart pracy z języka polskiego i matematyki – załącznik nr 1
4. Dopasowanie ilustracji do etykiet – podpisów zabytków i atrakcji turystycznych miasta Kluczbork – załącznik nr 2
5. Prezentacje: „Kraina miodem i mlekiem płynąca” oraz „Malowany ul”
6. Wypełnienie kart pracy z przyrody – załącznik nr 3
7. Prezentacja efektów pracy na dużych arkuszach, wyeksponowanie na korytarzu szkoły
8. Podsumowanie – omówienie celu warsztatów i zdobytych wiadomości, ocena przydatności /ewaluacja/, podziękowanie za pracę
9. Wykonanie pamiątkowego zdjęcia, pożegnanie.


ZAŁĄCZNIK 1

KARTA PRACY 1
Kluczbork

Miasto Kluczbork: miasto powiatowe w województwie opolskim, na Równinie Oleśnickiej, nad rzeką Stobrawą. Liczy 27 000 mieszkańców. Prawa miejskie otrzymał w 1274r

Zadanie1
Kluczbork zwany Cruceburch założony został w XIII wieku przez zakon rycerski Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą.

Zapisz wiek założenia miasta Kluczbork za pomocą cyfr arabskich XIII w- …………………………..

Zadanie 2
Kluczbork otrzymał prawa miejskie-został miastem w 1274 roku
Zaznacz rok 1274 na osi liczbowej

Zadanie3
Ile lat minęło od otrzymania przez Kluczbork praw miejskich w 1274r
Obliczenia

Odpowiedź Od otrzymania przez Kluczbork praw miejskich minęło …….. lat.


KARTA PRACY 2

Jan Dzierżon (1811-1906)
Jan Dzierżon– górnośląski pszczelarz, ksiądz i uczony, nazywany jest „ojcem współczesnego pszczelarstwa” urodził się w 1811r, a zmarł 1906r.

Zadanie1.
Ile lat żył Jan Dzierżon?
Obliczenia:

Odpowiedź: Jan Dzierżon żył …….. lat
Zadanie2.
Określ wieki za pomocą cyfr rzymskich na podstawie roku urodzenia i roku śmierci

Rok urodzenia 1811- ………. wiek
Rok śmierci 1906- …………. wiek
Jan Dzierżon żył na przełomie ……………i ……………….. wieku.


KARTA PRACY 3
HERB KLUCZBORKA

Czy herb Kluczborka ma oś symetrii ? (napisz TAK lub NIE) Jeżeli ma to ją narysuj ………………

KARTA PRACY 4
FRAGMENT PLANU MIASTA KLUCZBORK

Zadanie 1. Uzupełnij zdania:
Moja szkoła znajduje się przy ulicy …………………………………
Internat znajduje się przy ulicy …………………………….
Zadanie2
Na podstawie planu miasta Kluczbork znajdź ulice i uzupełnij zdania wyrazami z ramki równoległa, prostopadła

Ulica H.Sienkiewicza jest …………………………………………do ulicy M.Konopnickiej.
Ulica M. Konopnickiej jest …………………………………………. do ulicy Byczyńskiej.

Skip to content