Klasa 1a BSI Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a, 1b – Podstawy przedsiębiorczości

Temat: Efekty finansowe działalności przedsiębiorstwa. Księgowość przedsiębiorstw.

Przepisz notatkę do zeszytu, ćwiczenia (jeśli są zadane do oceny) możesz przesłać mailem: jolantyna357@wp.pl

1.Przychody (P) 
2.Koszty (K) 
3.Zależności pomiędzy przychodami a kosztami czyli wynik finansowy (WF) 

P>K – nadwyżka przychodów nad kosztami – wynik finansowy dodatni czyli zysk 
P=K – równowaga 
P<K – nadwyżka kosztów nad przychodami – wynik finansowy ujemny czyli strata

4.Sprawozdania finansowe

a.bilans – to zestawienie posiadanych przez przedsiębiorstwo aktywów i pasywów. Suma
aktywów musi się równać sumie pasywów. 
Aktywa to zestawienie składników majątku, które są w posiadaniu przedsiębiorstwa. Tworzą
je: 

  • aktywa trwałe (majątek trwały) 
  • aktywa obrotowe (majątek obrotowy) 
    Pasywa to kapitały przedsiębiorstwa (kapitał własny i zobowiązania) stanowiące źródło
    finansowania aktywów. Dzielimy je na: 
  • kapitał własny
  • kapitał obcy 

b.rachunek zysków i strat – Wynik finansowy przedsiębiorstwa jest określany na podstawie rachunku zysków i strat. Jego przygotowanie polega na zestawieniu przychodów i wydatków przedsiębiorstwa. Różnica między przychodami a kosztami informuje o tym, czy prowadzona
działalność przynosi zyski czy straty. 
c.rachunek przepływów pieniężnych –  (cash flow)

5.Próg rentowności czyli próg opłacalności przedsięwzięcia – Obliczenie progu rentowności (progu opłacalności przedsięwzięcia) umożliwia ocenę efektywności działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo, czyli rentowności przedsiębiorstwa. Próg rentowności informuje o tym, przy jakiej wartości sprzedaży następuje jej zrównanie z kosztami ponoszonymi na ten cel.

6.Rachunkowość w firmie polega na ewidencjonowaniu (zapisywaniu) zdarzeń gospodarczych w sposób chronologiczny i systematyczny. Głównym działem rachunkowości jest księgowość.
 
7.Rodzaje księgowości 
a. księgowość  (rachunkowość) pełna 
b. księgowość uproszczona (księgowość podatkowa) 

  • karta podatkowa 
  • ryczałt ewidencjonowany -podatkowa księga przychodów i rozchodów

8.Kreatywna księgowość – to działania polegające głównie na ukrywaniu strat przedsiębiorstwa i przedstawianiu w pozytywnym świetle jego wyników finansowych

Related posts

Skip to content