Klasa 3 BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 3 – Zaj. rekreacyjno – sportowe

TEMAT: Podróżowanie po Europie i świecie – strefa Schengen

podręcznik str. 182

Układ z Schengen: porozumienie, które znosi kontrole osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i  polityki azylowej,porozumienie to zostało zawarte w miejscowości Schengen w  Luksemburgu 14 czerwca 1985 r. przez 5 państw: Belgię, Holandię, Luksemburg – BENELUX, Francję i Niemcy,

§ obecnie w Schengen jest 26 państw UE oraz państwa spoza UE, 22państwa członkowskie UE (Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein, Monaco, San Marino, Watykan). Polska od 21 grudnia 2007 r.

§ konsekwencje funkcjonowania strefy Schengen:

– zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych strefy,

– zwiększona kontrola mobilna obywateli państw trzecich,

– ujednolicenie przepisów dotyczących kontroli na granicach zewnętrznych oraz przepisów wizowych, obcokrajowcy po przekroczeniu granicy strefy mogą poruszać się swobodnie po strefie Schengen (wiza: pisemne zezwolenie udzielone cudzoziemcowi na przekroczenie granicy państwa, pobyt lub przejazd przez nie),

– prowadzenie wspólnej polityki azylowej (azyl: schronienie udzielane cudzoziemcowi ściganemu lub prześladowanemu we własnym kraju),

– współpraca sądowa w sprawach dotyczących ekstradycji; europejski nakaz aresztowania:

· ekstradycja: wydanie podejrzanego lub przestępcy przez jedno państwo innemu państwu na jego żądanie w celu osądzenia lub wykonania orzeczenia,

· europejski nakaz aresztowania (ENA): aresztowanie osoby poszukiwanej w innym kraju, – współpraca policyjna, – elektroniczny System Informacji Schengen (SIS), służy poszukiwaniu osób zaginionych lub skradzionych dzieł sztuki.

Zadanie: Oceń funkcjonowanie strefy Schengen

Mocne strony …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………………….. Słabe strony ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………
Szanse i korzyści ……………………………………………. …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Zagrożenia ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. …………………………………………….

Related posts

Skip to content