Bez kategorii

INFORMACJA DLA RODZICÓW- ZASADY ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

 1.Koordynatorem organizacji  kształcenia uczniów na odległość jest wychowawca klasy do której uczęszcza dziecko. Wychowawca zapewni pełną informację oraz potrzebne w toku realizowania nauki wsparcie.  

2.Codzienne kształcenie na odległość odbywać się będzie przede wszystkim z wykorzystaniem strony internetowej ośrodka (http://soswkluczbork.pl/ ), gdzie znajdą się tematy i zadania przedmiotowe oraz zamkniętych grup internetowych (uczniowie danej klasy oraz nauczyciele uczący), dostępnych  komunikatorów, konsultacji telefonicznych, a także dodatkowo za pomocą poczty i kurierów (zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami). Ważne, by wraz z wychowawcą ustalić optymalne formy codziennej pracy zgodnie z rozpoznanymi potrzebami ucznia.  

3.Uczniowie pracują wg TYGODNIOWYCH PLANÓW ZAJĘĆ.  

4.Kształcenie na odległość uwzględnia równomierne obciążenie ucznia pracą, właściwe zróżnicowanie  aktywności w każdym dniu oraz odpowiednie proporcje w pracy z komputerem i poza nim.  

5.Nauka na odległość uwzględnia także podstawowe założenia wynikające z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.  

6.W przekazywanych zadaniach, polecaniach i ćwiczeniach zaplanowano konieczne przerwy, zawierające m.in. ćwiczenia relaksacyjne, odprężające i ruchowe. Prosi się rodziców o przypominanie dzieciom o konieczności zachowania higieny w pracy z komputerem czy smarfonem zgodnie z zasadami, które opracowali nasi nauczyciele (materiał znajduje się na stronie internetowej).  

7.Praca uczniów będzie na bieżąco monitorowana poprzez kontakt z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów, a także poprzez gromadzenie prac uczniów w specjalnie założonej domowej teczce, do której należy składać prace pisemne opatrzone opisem wg schematu- nazwa przedmiotu, data wykonania pracy. Prace te zostaną przez nauczycieli ocenione po zakończeniu okresu nauki na odległość oraz przechowane do końca roku szkolnego.  

8.W monitorowaniu przebiegu codziennej nauki w warunkach domowych dopuszczalne są: prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej potwierdzającej aktywność i pracę ucznia oraz jej efekty, przekazywanie wiadomości głosowych oraz video, a także bezpośrednie konsultacje telefoniczne oraz video (zgodnie z ustaleniami nauczycieli przedmiotów).  

9.Czas nauki uczniów jest elastyczny, nie narzuca sztywnych godzin codziennej pracy, uwzględnia zdiagnozowaną- zróżnicowaną dostępność uczniów do komputera i Internetu, indywidualne
tempo pracy oraz potrzeby zgłaszane przez rodziców i uczniów.

10.Uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będą mieli  zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole. W tej sprawie należy kontaktować się z wychowawca klasy.  

11.Zapewniamy rodzicom i uczniom wsparcie psychologa i pedagoga. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają wychowawcy klas.  

12.W toku realizacji kształcenia na odległość oczekujemy od rodziców informacji zwrotnych w celu doskonalenia sposobów codziennej pracy, tak by służyła ona dobru każdego naszego ucznia.

Related posts

Leave a Comment

Skip to content