Klasa 2 BSI Klasa 2a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2, 2a -Zajęcia praktyczne

Zapoznaj się z podanymi tematami. Przepisz treść do zeszytu przedmiotowego.

Temat 1: Przepisy ochrony przeciwpożarowej

Znajomość ochrony przeciwpożarowej jest bardzo ważna. Pomaga ona zapobiegać występowaniu zagrożenia pożarowego. Jeżeli nie da się go uniknąć znajomość przepisów przeciwpożarowych pomaga szybko i trafnie zareagować w sytuacji wystąpienia pożaru.

Pożar to niekontrolowany  w przestrzeni i czasie proces spalania, który stwarza zagrożenie dla człowieka i środowiska. Ponadto pożar powoduje duże straty materialnych dóbr nieprzeznaczonych do zniszczenia w danym czasie i w taki sposób.

Pożar jest klęską żywiołową, która powoduje ogromne straty i dlatego należy przyjąć zdecydowaną postawę wobec osób, które nie przestrzegają przepisów przeciwpożarowych.

Każdy hotel powinien być bezpieczny dla pracowników i gości hotelowych.

Bezpieczeństwo jest dobrem najwyższym. Jest ono szczególnie istotne dla osób kierujących obiektami hotelarskimi. To one budują zaufanie u gości oraz wiarę w to, że hotel, do którego trafili, zapewni im komfort, spokój i bezpieczeństwo.

Temat 2: Ogólne przepisy przeciwpożarowe obowiązujące w budynkach.

Ogólne przepisy przeciwpożarowe obowiązujące w budynkach określają takie wymogi, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i najczęściej mówią o materiałach niebezpiecznych pożarowo, do których zaliczamy:

– gazy palne,

– ciecze palne,

– materiały wytwarzające  zetknięciu  z wodą gazy palne,

– materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,

– materiały wybuchowe i pirotechniczne,

– materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,

– materiały mające skłonności do samozapalania.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z wymogami uzgodnionymi pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do używania jest przeprowadzenie dla danego sprzętu prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane okresowym przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.. Czynności te powinny być przeprowadzone w sposób i w okresach zgodnych  instrukcją ustaloną przez producenta., jednak nie rzadziej niż raz w roku. Węże, które stanowią wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej.

Na poniższych fotografiach przedstawiam podstawowy sprzęt przeciwpożarowy:

Gaśnica

Hydrant wewnętrzny

Temat 3: Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Obiekty hotelarskie muszą tak być zaprojektowane, aby prowadzenie ewentualnej akcji ratowniczo – gaśniczej niczym nie było utrudnione. Aby ten stan był utrzymany wprowadzono listę czynności zabronionych:

 1. Używanie otwartego ognia,
 2. Palenie tytoniu w miejscach zabronionych,
 3. Użytkowanie instalacji i urządzeń niesprawnych technicznie,
 4. Rozpalanie ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 5. Przechowywanie materiałów palnych oraz elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń, które nagrzewają się do temperatury powyżej 100 C,
 6. Stosowanie na punkty oświetleniowe materiałów palnych,
 7. Instalowanie elementów oświetlenia na podłożu palnym.
 8. Zastawianie dróg ewakuacyjnych w sposób zmniejszający ich szerokość.
 9. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych.
 10. Ograniczanie lub uniemożliwianie dostępu do gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych.

Drogi pożarowe w okolicy hotelu muszą umożliwić dojazd pojazdom jednostek straży pożarnej.

Właściciele, zarządcy obiektów hotelarskich są zobowiązani do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, które muszą zawierać:

 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej,
 2. Sposób poddawania przeglądom technicznym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
 3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innych zagrożeń
 4. Sposób wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 5. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi,
 6. Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią instrukcji oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa powinna być poddawana aktualizacji co najmniej raz na dwa lata a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku instruktażowego dotyczącego użytkowania gaśnic.

Efektami swojej pracy pochwal się nam @

Aleksandra Kot – olamar@interia.eu

Jolanta Jyż –  jolanta.jyz@interia.pl

 lub Messenger

Jesteśmy do waszej dyspozycji. Owocnej nauki!!!!

Related posts

Skip to content