Klasa 2 BSI Klasa 2a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2, 2a – Zajęcia praktyczne

Temat: Prawa pracownika w zakresie bhp.

Zapoznajcie się z poniższym materiałem, szczegółowo tematy omówimy w czasie zajęć
i wykonamy wspólnie notatki.

ul PrawaPracownW-Zakresie-bhp-Internet.indd.pdf

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo pracy jest to działalność zmierzająca do ochrony pracownika przed wypadkiem w pracy. Jest ono realizowane poprzez stosowanie różnych środków bezpieczeństwa takich jak: bezpieczną organizację i technikę pracy oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań w pracy.

Higiena pracy jest to działanie zmierzające do uchronienia pracownika od utraty zdrowia, co może nastąpić w wyniku oddziaływania różnych czynników związanych z charakterem pracy oraz materialnym i społecznym środowiskiem pracy.

Pracownik przed dopuszczeniem do pracy musi odbyć szkolenie wstępne z zakresu bhp. Szkolenie to obejmuje:

– szkolenie wstępne ogólne

– szkolenie wstępne na stanowisku pracy

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Jeśli pracownik stwierdza że powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego,

Zaprzestanie pracy ze względu na zagrożenie nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zapłacenia  pracownikowi wynagrodzenia za czas postoju

Pracownik ma prawo, po uprzednim powiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku,  gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonania pracy i stwarza zagrożenie dla niego i innych osób.

Czerwony podręcznik str. 144

Zadanie dla Was. Str.73 ćw. 1 (ćw. Czerwone)

Temat: Obowiązki pracownika w zakresie bhp

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika.

Pracownik obowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub z umową o pracę. W związku z nawiązaniem stosunku pracy pracownik obowiązany jest m.in.:
– przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
– przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;
– przestrzegać przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych;
– dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
– przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
– przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego

Pracownik obowiązany jest w szczególności:
– znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
– wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;
– dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;
– stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
– poddawać się badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
– niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;
– współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracownik jest obowiązany stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą umówionej pracy i nie są sprzeczne z prawem.

Obowiązkiem pracownika jest dbanie o należyty stan maszyn i urządzeń, jak też o porządek i ład

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest nie tylko niezwłoczne zawiadomienie przełożonego
o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego, lecz także ostrzeżenie współpracowników i innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności
w pracy, pracodawca może stosować:
l karę upomnienia;
l karę nagany.

Czerwony podręcznik str. 144 -145.

Zadanie dla Was. Ćw. 2 str.73-74 (czerwone ćw.)

Wykonane zadania wyślijcie do nauczyciela na @ lub Messenger

jolanta.jyz@interia.pl

olamar@interia.eu

Related posts

Skip to content