Klasa 2a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2a – Podstawy przedsiębiorczości

Temat: Zatrudnienie. Bezrobocie.

Przepisz notatkę do zeszytu, ćwiczenia (jeśli są zadane do oceny) możesz przesłać mailem: jolantyna357@wp.pl

1.Zatrudnienie to stosunek pracy (umowa) zawarty pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, gdzie pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Pracodawca ma obowiązek zatrudnienia pracownika za odpowiednim wynagrodzeniem 

2.Umowy o pracę wynikające z Kodeksu Pracy 
a. Umowa na okres próbny 
b. Umowa na czas określony 
c. Umowa na czas nieokreślony 
d. Umowa na zastępstwo 
e. Umowa na czas wykonania określonej pracy 

3.Umowy (śmieciowe) wynikające z Kodeksu Cywilnego 
a. Umowa zlecenia 
b. Umowa o dzieło 
c. Umowa agencyjna 

4.Czas pracy 
8 godzin*5dni w tygodniu=40 godzin tygodniowo*4,14 tygodnia= ok 178-182 godziny w miesiącu 

5.Urlopy 
a. Wypoczynkowy 
– 20 dni roboczych do 10 lat pracy 
– 26 dni roboczych po 10 latach pracy 
b. Macierzyński/tacierzyński 
c. Wychowawczy 
d. Urlop okolicznościowy 
– urodzenia 
-śluby 
– zgony 
e. Urlop bezpłatny – i to jest jedyny urlop, którego pracodawca nie musi udzielić 

6.Wynagrodzenie za pracę 
a. System czasowy wynagradzania za pracę 
b. System akordowy 
c. System premiowy 

7. Przykładowe elementy wynagrodzenia:

2800,00 – pensja zasadnicza 
   280,00 – dodatek stażowy (wysługa) 10% 
   280,00 – dodatek motywacyjny (premia) 10% 
   560,00 – dodatek kierowniczy 20% 
   280,00 – dodatek za szkodliwe warunki pracy 10% 
4200,00 – wynagrodzenie brutto 

                  – składki ZUS 
                  – zaliczka na podatek PIT 
                 = ok 3500,00 zł wynagrodzenie netto 

8.Formy rozwiązania umowy o pracę: 
– za porozumieniem stron 
– za wypowiedzeniem przez jedną ze stron 
– bez wypowiedzenia 
– z upływem czasu na który została zawarta umowa 
– z dniem ukończenia pracy 

9.Świadectwo pracy – jest to dokument, który poświadcza nasz okres zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia, jest niezbędny do ustalenia świadczeń rentowych i emerytalnych. 
Jest wydawane niezwłocznie, w ostatnim dniu pracy pracownika 

10.Bezrobocie, to sytuacja kiedy ludzie aktywnie poszukują pracy, ale nie mogą jej znaleźć przy aktualnych stawkach płac. 

11.Stopa bezrobocia – Miernikiem określającym wielkość bezrobocia jest stopa bezrobocia, czyli udział bezrobotnych w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo.  

12.Rodzaje bezrobocia 

W zależności od przyjętego kryterium mówi się o wielu rodzajach bezrobocia. Ze względu na przyczyny wyróżnia się bezrobocie: 

przymusowe – gdy poszukujący pracy nie może jej znaleźć, 

dobrowolne – gdy bezrobotny nie chce podjąć pracy, co może wynikać z wielu przyczyn, w tym na przykład z chęci otrzymywania zasiłków, gdyż mają one wartość wyższą niż oferowana pensja, 

sezonowe – dotyczy ono niektórych okresów w roku, w których pewne działalności nie występują (np. w rolnictwie), 

strukturalne – wynika z niedopasowania kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb danego rynku pracy, 

frykcyjne – występuje, gdy bezrobotni poszukują lepszej pracy, w związku z czym przez jakiś czas pozostają bez pracy, 

technologiczne – występuje w efekcie postępu technologicznego, wpływającego na zastępowanie pracy ludzi pracą maszyn, urządzeń, komputerów, 

koniunkturalne (cykliczne) – jest spowodowane załamaniem gospodarki, jego zmiany następują w tempie zmian gospodarki. 

Ponadto wyróżnia się bezrobocie: 

utajone (ukryte) – występuje np. wtedy, gdy pracę, którą mogłaby wykonać 1 osoba, wykonują 2 lub 3 osoby, 

jawne – wyraża je liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w urzędach pracy, 

chroniczne – występuje, gdy grupa bezrobotnych przez długi okres nie może znaleźć pracy. 

13.Skutki bezrobocia 

SKUTKI BEZROBOCIA   
POZYTYWNE:  NEGATYWNE: 
wzrasta poszanowanie dla wykonywanej pracy,  wzrasta wydajność pracy,  wzrasta częstotliwość zakładania firm przez bezrobotnych.  ekonomiczne: wzrost wydatków  z budżetu państwa na świadczenia socjalne, zmniejszenie dochodów budżetu państwa z tytułu podatków, spadek produkcji, spadek poziomu życia osób bezrobotnych, migracje wewnętrzne i zewnętrzne;  społeczne: zmniejszenie poczucia własnej wartości u bezrobotnych, spadek chęci podejmowania jakichkolwiek aktywności i apatia. 

14.Walka z bezrobociem 

Wyróżnia się 2 kategorie metod walki z bezrobociem: 

metody aktywne – walka z bezrobociem następuje przez instrumenty wspierające tworzenie nowych miejsc pracy, np. przez pomoc finansową w zakładaniu działalności gospodarczej, 

metody pasywne (łagodzenie skutków bezrobocia) – walka z bezrobociem jest prowadzona przez urzędy pracy, które organizują różnorodne szkolenia dla bezrobotnych oraz pomagają im w poszukiwaniu miejsc pracy. 

W ramach utrwalenia obejrzyj film animowany i odpocznij J

Related posts

Skip to content