Klasa 2a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2a – Podstawy przedsiębiorczości

Temat: Procesy globalizacji. Powtórzenie wiadomości z działu Współpraca międzynarodowa

Przepisz notatkę do zeszytu, ćwiczenia (jeśli są zadane do oceny) możesz przesłać mailem: jolantyna357@wp.pl

1.Globalizacja to proces tworzenia i pogłębiania współzależności między różnymi dziedzinami życia a podmiotami życia społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturowego w skali światowej. Dokonuje się on dzięki niezwykle szybkiemu postępowi technologicznemu oraz rozwojowi informatyzacji.

Płaszczyzna gospodarcza  Płaszczyzna technologiczna  Płaszczyzna społeczno-kulturowa  Płaszczyzna polityczna 
– swobodny przepływ kapitału, towarów i usług 
– liberalizacja w handlu zagranicznym 
– procesy koncentracji kapitału ( skutkiem jest dominacja międzynarodowych korporacji) 
– procesy integracyjne firm (np. fuzje) 
– standaryzacja produktów 
– swobodny i błyskawicz­ny przepływ informacji  dzięki nowoczesnym formom telekomunikacji  – gospodarowanie oparte na wiedzy, podnoszące znaczenie zaawansowa­nych prac badawczo-rozwojowych oraz innowacji  – rozwój transportu, głów­nie lotnictwa i prze­wozów kontenerowych     – upowszechnianie się jednego wzorca wartości oraz konsumpcji  – międzynarodowe środowiska pracy  – kształtowanie norm  i poglądów przez środki masowego przekazu   
– swobodny przepływ osób między państwami oraz kontynentami    
– procesy integracyjne regionów i państw, prowadzące do wzrostu znaczenia organizacji międzynarodowych  – porozumienia o ruchu bezwizowym  – zawieranie koalicji  międzynarodowych  – działania Interpolu (międzynarodowej organizacji policyjnej) 

2.W procesach globalizacji szczególną rolę odgrywa działalność korporacji międzynarodowych. Są one głównymi podmiotami kształtującymi procesy gospodarcze i wpływającymi na funkcjonowanie krajowych przedsiębiorstw, a nawet gospodarek niektórych państw np Wal-Mart, Royal Dutch Shell, Exxon Mobile, BP.

3.Główne centra gospodarcze i finansowe świata:
a. Gospodarcze:

 • Stany Zjednoczone
 • Japonia
 • kraje UE
  b. Centra finansowe:
 • Nowy Jork
 • Londyn
 • Frankfurt nad Menem
 • Paryż
 • Monachium
 • Amsterdam

4.Korzyści i zagrożenia wynikające z globalizacji

Skutki pozytywne  Skutki negatywne 
gospodarcze   
– ułatwienia w wymianie handlowej miedzy krajami umożliwiają powstanie międzynarodowych koncernów 
– zmniejszenie poziomu bezrobocia i wzrost wartości PKB w krajach, w których powstają filie międzyna­rodowych koncernów 
-spadek cen towarów spowodowany zwiększeniem konkurencji na rynku oraz obniżeniem kosztów związanych z masową produkcją standaryzowanych (jednakowych) towarów    
– zmonopolizowanie rynków przez korporacja międzynarodowe może prowadzić do sztucznego utrzymywania wysokiego poziomu cen produktów   
-odprowadzanie większości zysków uzyskiwanych przez filie zlokalizowane w krajach słabo rozwiniętych­ do macierzystych krajów korporacji 
– redukcja zatrudnienia w wyniku przeniesienia produkcji do krajów, w których jest ona bardziej opłacalna 
społeczno-kulturowe   
– wzrost tolerancyjności dla odmiennych kultur, obyczajów i poglądów  – podnoszenie kwalifikacji pracowników zagranicz­nych filii ( ich umiejętności muszą dorównywać standardom obowiązującym w krajach macierzystych przedsiębiorstw)  – zacieranie się różnorodności kulturowej świata przez upowszechnianie wzorców i wartości moralnych propagowanych przez   – ujednolicanie zachowań konsumenckich 
technologiczne   
– transfer nowoczesnych technologii z krajów wysoko rozwiniętych do państw rozwijających się  
-szybszy przepływ informacji i wiedzy (np. internet)    
– transfer przestarzałych technologii z krajów wysoko rozwiniętych do państw rozwijających się 
polityczne   
–  integracja polityczna, współpraca międzynarodowa, polepszenie stosunków między krajami     – ograniczenia swobody podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych przez kraje należące do organizacji międzynarodowych 

5.Wpływ globalizacji na gospodarkę Polski

 • wspomaganie procesów prywatyzacji, ratowanie przedsiębiorstw przed upadłością
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • unowocześnianie technologii produkcji i transfer nowych technologii
 • podnoszenie jakości wyrobów
 • poprawa zarządzania przedsiębiorstwami i podnoszenie kwalifikacji pracowników
 • wzrost poziomu wynagrodzeń
 • łatwiejszy dostęp do światowych rynków zbytu dla przejmowanych przedsiębiorstw

W ramach utrwalenia obejrzyj film o globalizacji i odpocznij

Related posts

Skip to content