Klasa 3 BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 3 – WOS

TEMAT: System edukacji w Polsce.

Podstawowym miejscem edukacji formalnej jest szkoła. Pełni ona nie tylko funkcję kształcącą, ale także wychowawczą czy kulturową. Aby je realizować, szkoły posiadają organy, w tym dyrektora szkoły czy radę pedagogiczną. Szczególną pozycję zajmuje samorząd uczniowski, za którego pośrednictwem wszyscy uczniowie uczestniczą w życiu szkoły. Samorząd szkolny odgrywa też istotną rolę w kontrolowaniu przestrzegania praw ucznia. Prawa ucznia są regulowane nie tylko w dokumentach wewnętrznych szkoły, jak np. statut szkoły, ale w dokumentach prawa krajowego – konstytucji i ustawach.

Uczeń – prawa i obowiązki

Zdobywanie wykształcenia i bycie uczniem wiąże się z wieloma prawami, ale i obowiązkami.

Edukacja jako prawo człowieka
Koncepcja praw człowieka zakłada, że każdemu człowiekowi przysługują określone prawa, wynikające z godności człowieka.
Powszechna deklaracja praw człowieka, przyjęta w 1948 r., uznaje edukację za podstawowe prawo człowieka. Oznacza to, że każdy człowiek na świecie ma prawo do otrzymania darmowej edukacji przynajmniej na poziomie podstawowym.
Konwencja o prawach dziecka zobowiązuje rządy państw do zapewnienia darmowej edukacji na poziomie podstawowym dla wszystkich dzieci. W dokumencie tym zapisano też, że wszystkie dzieci mają prawo do edukacji, która przygotuje je do aktywnego, odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, szanującym środowisko i godność innych.

Dokumenty określające prawa i obowiązki ucznia:
Deklaracja praw człowieka i obywatela
Konwencja o prawach dziecka
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Kodeks karny
Statut szkoły
Program wychowawczy szkoły
Prawa ucznia

Podstawowymi prawami wynikającymi z najważniejszego aktu prawnego w Polsce, jakim jest Konstytucja RP, są:

 • prawo do nauki,
 • prawo do wychowania w rodzinie,
 • prawo do wychowania bez przemocy,
 • prawo do informacji,
 • prawo do swobody myśli, sumienia religii,
 • prawo do swobody wypowiedzi.

Natomiast prawami ściśle wynikającymi z obowiązku szkolnego i z nim związanymi są prawa do:

 • zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów,
 • zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i oceny zgodnie z jego założeniami,
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
 • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
 • życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
 • rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych,
 • powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
 • odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii,
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej i psychologicznej,
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i świetlicy tak podczas zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych,
 • uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły.

Nad przestrzeganiem praw ucznia czuwa m.in. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia, którym może być uczeń lub nauczyciel. Zasady funkcjonowania rzecznika określa statut szkoły.

Rzecznik podejmuje działania na wniosek zainteresowanego lub z własnej inicjatywy. W ramach swoich obowiązków dba o egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów. Może także proponować nowe przepisy dotyczące uczniów. Rzecznik uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Obowiązki ucznia

Katalog obowiązków różni się w poszczególnych placówkach. Nie ma jednego „uniwersalnego”. Natomiast najczęściej powtarzają się następujące obowiązki:

 • systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
 • noszenie wymaganych podręczników i przyborów szkolnych,
 • przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę,
 • bycie uczciwym i prawdomównym,
 • dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 • dbałość o estetyczny wygląd szkoły i otoczenia,
 • dbałość o honor klasy i szkoły,
 • noszenie na zajęcia kultury fizycznej stroju gimnastycznego,
 • udział w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę.

Related posts

Skip to content