Klasa 3 BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 3 – WOS

TEMAT: Polskie szkoły wyższe.

Polski system szkolnictwa wyższego oparty jest na trójstopniowej strukturze studiów. Studia wyższe to studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia. Natomiast studia trzeciego stopnia, czyli studia doktoranckie, może prowadzić nie tylko uczelnia (uprawniona jednostka organizacyjna uczelni), lecz także instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas dzisiejszej lekcji poznasz dokładnie organizację studiów w Polsce.

Po przeczytaniu tematu z podręcznika wykonaj poniższe zadanie.

ZADANIE:

1.Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami)

Art. 14

1.Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którymdziecko kończy 6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnychw szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. […]

Art. 15

1.Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.

2.Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia18 roku życia.

Art. 16

[…] 5. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum,

publicznych albo niepublicznych.

5a. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się:

1) przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej;

2) przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Źródło: Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, tekst w brzmieniu obowiązującym od 1.09.2012 r.

A. Wyjaśnij, co należy rozumieć przez obowiązek nauki, a co przez obowiązek szkolny.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

B. Określ wiek, w jakim rozpoczyna się i kończy obowiązek nauki w Polsce.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

C. Porównaj tekst ustawy obowiązujący od dnia 1 września 2012 r. z wcześniejszym jego brzmieniemzamieszczonym w podręczniku w ćwiczeniu 7. na s. 165. Wytłumacz, na czym polega wprowadzonazmiana.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Related posts

Skip to content